În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 335 din 17 mai 2012, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 3, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins:
„11. neimplementarea măsurilor stabilite prin analiza de risc;”.
2. La articolul 3, după punctul 9 se introduc două noi puncte, punctele 91 și 92, cu următorul cuprins:
„91. nerespectarea obligațiilor prevăzute de art. 33 din anexă;
92. nerespectarea prevederilor art. 34 din anexă;”.
3. La articolul 3, punctul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:
„16. nerespectarea dispozițiilor art. 57 alin. (1) lit. c), art. 57 alin. (3) și art. 58 alin. (2) din anexă;”.
4. La articolul 3, după punctul 21 se introduc două noi puncte, punctele 211 și 212, cu următorul cuprins:
„211. nerespectarea obligației prevăzute de art. 78 din anexă;
212. neîndeplinirea de către conducătorul societății specializate în sisteme de alarmare a obligațiilor prevăzute la art. 81-84 din anexă;”.
5. La articolul 3, după punctul 25 se introduce un nou punct, punctul 251, cu următorul cuprins:
„251. nerespectarea de către conducător sau de către personalul societății a obligațiilor și procedurilor prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare al dispeceratului de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efracției, prevăzut la art. 93 alin. (1) lit. h) din anexă;”.
6. La articolul 3, după punctul 26 se introduce un nou punct, punctul 261, cu următorul cuprins:
„261. nerespectarea obligației prevăzute la art. 96 din anexă privind depunerea rapoartelor de activitate;”.
7. La articolul 4 alineatul (1), literele b)-d) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„b) cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la pct. 1, 11, 5, 7, 8, 9, 91, 10, 18, 21, 211, 212, 22, 23, 251, 26, 261, 27 și 28;
c) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la pct. 3, 4, 6, 92, 13, 16, 17, 20, 24 și 25;
d) cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, cele prevăzute la pct. 2 și 15;”.
8. La normele metodologice, la articolul 2, alineatul (5) se abrogă.
9. La normele metodologice, la articolul 3, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:
„(4) Unitățile care își desfășoară activitatea în aceeași incintă, imobil sau perimetru, pot adopta în comun măsurile de securitate prevăzute de lege, astfel:
a) dacă toate se încadrează în aceeași categorie de cerințe minimale, se vor conforma împreună acestora; adoptarea măsurilor și reprezentarea în fața autorităților se asigură de către conducătorul stabilit de comun acord;
b) dacă se încadrează în categorii cu cerințe minimale de securitate diferite sau una dintre ele nu are cerințe minimale de securitate, se vor adopta în comun cerințele corespunzătoare celei mai stricte categorii; adoptarea măsurilor și reprezentarea în fața autorităților se asigură de către conducătorul unității care are cele mai stricte cerințe de securitate
(5) Pentru unitățile care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile alin. (4), analiza de risc și proiectul sistemului de alarmare pot fi realizate pentru întreaga incintă, imobil sau perimetru.”
10. La normele metodologice, la articolul 4, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„Art. 4. - (1) Conducătorii unităților care dețin sau operează cu bunuri, valori sau numerar au obligația implementării unor măsuri eficiente în scopul asigurării protecției personalului și a valorilor pe timpul manipulării, procesării, depozitării sau transportului și descurajării săvârșirii infracțiunilor contra patrimoniului, precum și în scopul acordării sprijinului necesar organelor judiciare în vederea identificării făptuitorilor.
(2) La obiectivele cu program permanent în care pe timpul nopții își desfășoară activitatea un singur angajat, conducătorii unităților au obligația de amenajare și folosire a ghișeelor care să asigure protecția la atacuri manuale asupra casierului sau să instituie post de pază fizică.”
11. La normele metodologice, la articolul 7, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
„(2) În cazul în care furnizorul serviciilor de pază sau al serviciilor de monitorizare și intervenție nu mai poate derula contractele încheiate cu un beneficiar ca urmare a deciziei autorității competente de anulare a licenței de funcționare sau de respingere a solicitării de reînnoire a licenței de funcționare, precum și în cazul încetării activității ca urmare a desființării acestuia, beneficiarul poate contracta, pe o perioadă de maximum 30 de zile, serviciile unei alte societăți specializate care va respecta în mod corespunzător prevederile planului de pază inițial.”
12. La normele metodologice, la articolul 8, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(3) În situația existenței unui litigiu privind dreptul de proprietate sau de folosință asupra obiectivului, se acordă aviz de specialitate pentru planul de pază depus de beneficiarul care face dovada înscrierii acestor drepturi în registrul de carte funciară și prezintă documente care atestă dreptul de proprietate sau de folosință.”
13. La normele metodologice, la articolul 8, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (31) și (32), cu următorul cuprins:
„(31) În situația existenței unui litigiu privind reprezentarea legală a persoanei juridice, se acordă aviz de specialitate pentru planul de pază depus de beneficiarul înscris în registrul comerțului.
(32) În situațiile de la alin. (3) și (31), regulile privind accesul în obiectiv sunt cele prevăzute în planul de pază avizat anterior apariției litigiului sau se stabilesc în comun de părți.”
14. La normele metodologice, articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 9. - (1) Planurile de pază a căilor ferate, pădurilor, terenurilor forestiere, fondurilor de vânătoare și de pescuit, parcurilor de extracție sau depozitare și a echipamentelor, instalațiilor și construcțiilor aferente, conductelor pentru transportul hidrocarburilor și al produselor petroliere, sistemelor de irigații, a rețelelor telefonice și de transport al energiei electrice, infrastructurilor rutiere și a altor obiective specifice se adaptează caracteristicilor funcționale ale acestora.
(2) Planurile de pază destinate unor obiective care depășesc limitele unei unități administrativ-teritoriale se avizează de unitatea de poliție competentă teritorial pe raza căreia se află sediul punctului de lucru, după ce această unitate de poliție va consulta celelalte unități de poliție, urmând ca avizul să fie notificat și unităților respective.”
15. La normele metodologice, la articolul 25 alineatul (2), litera b) se abrogă.
16. La normele metodologice, la articolul 25 alineatul (2), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:
„d) copie a diplomei de licență - profilul științe juridice sau a actului de calificare cu recunoaștere națională necesar pentru practicarea ocupațiilor «manager de securitate» sau «manager servicii private de securitate».”
17. La normele metodologice, la articolul 26, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 26. - (1) După depunerea tuturor documentelor prevăzute la art. 25, unitatea de poliție competentă verifică existența avizului prealabil al Serviciului Român de Informații, îndeplinirea condițiilor referitoare la buna conduită cetățenească a conducătorului societății, existența sediului înregistrat și autorizat pentru organizarea administrativă și coordonarea operativă a personalului angajat și întocmește un raport cu propuneri corespunzătoare, pe care îl înaintează, împreună cu întreaga documentație, Inspectoratului General al Poliției Române. Raportul unității de poliție se transmite Inspectoratului General al Poliției Române în format letric, iar restul documentației se transmite în format electronic.”
18. La normele metodologice, la articolul 28 alineatul (2), litera d) se abrogă.
19. La normele metodologice, la articolul 29, litera i) se abrogă.
20. La normele metodologice, după articolul 29 seintroduce un nou articol, articolul 291, cu următorul cuprins:
„Art. 291. - (1) Neîndeplinirea cumulativă a condițiilor prevăzute la art. 29 determină emiterea de către Inspectoratul General al Poliției Române a deciziei privind respingerea solicitării de reînnoire a licenței de funcționare a societății specializate de pază.
(2) Decizia se comunică societății specializate de pază și protecție în cauză, inspectoratului de poliție județean sau, după caz, Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, precum și Serviciului Român de Informații și oficiului registrului comerțului pe raza căruia funcționează societatea și se publică pe pagina web a Poliției Române.
(3) Decizia poate fi contestată în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
(4) În termen de trei zile lucrătoare de la primirea deciziei de respingere a solicitării de reînnoire a licenței de funcționare, conducătorul societății specializate de pază este obligat să notifice beneficiarii cu privire la aceasta.”
21. La normele metodologice, la articolul 36, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Unitățile de poliție prevăzute la alin. (1) țin evidența proceselor-verbale de constatare a contravențiilor și de aplicare a sancțiunilor devenite titlu executoriu și a hotărârilor judecătorești prin care au fost soluționate plângerile contravenționale, în vederea aplicării măsurilor prevăzute la art. 60-62 din Lege, și au obligația de a se sesiza din oficiu cu privire la incidența acestor norme legale.”
22. La normele metodologice, articolul 43 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 43. - Certificatul de competențe profesionale prevăzut la art. 38 alin. (5) din Lege se obține la cerere și este eliberat de centrele de evaluare a competențelor profesionale autorizate conform legii.”
23. La normele metodologice, la articolul 44, alineatele (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„(2) Criteriile și procedura privind desemnarea polițiștilor în comisiile de examinare constituite potrivit art. 39 din Lege se stabilesc prin dispoziție a inspectorului general al Inspectoratului General al Poliției Române. Participarea polițiștilor în comisiile de examinare constituie o atribuție de serviciu și nu se remunerează suplimentar salarizării acestora, potrivit legii................................................................................................
(4) Pentru a îmbunătăți cunoștințele acumulate anterior, angajatorii sunt obligați să asigure pregătirea continuă a personalului de execuție până la șeful de tură inclusiv, în limita a cel puțin 20 de ore anual, prin furnizori de formare profesională autorizați, în baza programei de pregătire stabilite anual de Inspectoratul General al Poliției Române și postate pe pagina web a acestei instituții. Răspunderea pentru desfășurarea pregătirii continue revine conducătorului societății sau, după caz, responsabilului cu pregătirea din cadrul societății.”
24. La normele metodologice, la articolul 46, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Unitățile de poliție prevăzute la alin. (1) țin evidența proceselor-verbale de constatare a contravențiilor și de aplicare a sancțiunilor devenite titlu executoriu și a hotărârilor judecătorești prin care au fost soluționate plângerile contravenționale, în vederea aplicării măsurilor care impun retragerea atestatului personalului de pază sau gardă de corp, și au obligația de a se sesiza din oficiu cu privire la îndeplinirea condițiilor de retragere a atestatului prevăzute de lege.”
25. La normele metodologice, la articolul 50, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(3) Ecusonul se poartă în partea superioară a uniformei, la vedere, asigurând vizibilitatea datelor de identificare și fotografia titularului.”
26. La normele metodologice, la articolul 56, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„Art. 56. - (1) Autovehiculele blindate sunt autovehicule care au protecție prin blindaj pentru compartimentele destinate personalului și valorilor. Aceste autospeciale trebuie atestate de un certificat emis de un organism abilitat și acreditat în acest sens, în care se menționează clasele de rezistență la acțiunea armelor de foc, având cel puțin FB 3 pentru blindaj, respectiv BR3 pentru geamuri, iar clasa de rezistență la efracție a compartimentului de valori de cel puțin clasă de rezistență RC3, conform standardelor europene aplicabile.
(2) Autovehiculele semiblindate au protecție prin blindaj pentru compartimentele destinate personalului, având clasele de rezistență sub clasele prevăzute la alin. (1), atestate de un certificat emis de un organism abilitat și acreditat în acest sens.”
27. La normele metodologice, la articolul 56, alineatul (4) se abrogă.
28. La normele metodologice, la articolul 57 alineatul (1), literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„b) transporturile bunurilor și valorilor în cuantum sau cu o valoare cuprinsă între 150.000 și 500.000 euro ori echivalentul în lei se asigură cu mijloace de transport blindate sau semiblindate și se realizează, după caz, cu jandarmi ori agenți ai unei societăți specializate de pază și protecție, înarmați cu arme de foc letale, în condițiile legii;
c) transporturile bunurilor și valorilor în cuantum sau cu o valoare cuprinsă între 10.000 și 150.000 euro ori echivalentul în lei se asigură cu mijloace de transport blindate, semiblindate sau special amenajate, însoțite cu personal de pază propriu calificat și atestat ori agenți ai unei societăți specializate de pază și protecție, înarmați cu arme de foc, în condițiile legii.”
29. La normele metodologice, articolul 58 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 58. - (1) Planul de pază a transporturilor bunurilor și valorilor, precum și a transporturilor cu caracter special cuprinde în anexă varianta de transport: în localitate, județ ori interjudețean și durata acestuia.
(2) Adresele sediilor la/de la care se predau/preiau bunurile sau valorile monetare și itinerarele se stabilesc și se consemnează în documente de către responsabilul transportului și se comunică echipajului la instructajul efectuat înainte de plecarea în cursă.”
30. La normele metodologice, la articolul 59, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
„(3) În cazul indisponibilității temporare a unui prestator, beneficiarul poate contracta serviciile de transport de valori de la o altă societate licențiată care va respecta în mod corespunzător prevederile planului de pază inițial. Dacă prelungirea indisponibilității durează mai mult de 24 de ore se va proceda la actualizarea planului de pază conform alin. (2).”
31. La normele metodologice, la articolul 68 alineatul (1), literele h) și j) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„h) casierii furnizori și servicii de utilități, puncte de colectare ori de depozitare numerar cu plafon de peste 10.000 euro sau echivalent;................................................................................................
j) depozite în care se află bunuri cu o valoare mai mare de 10.000 euro sau echivalent.”
32. La normele metodologice, la articolul 68 alineatul (1), literele i) și k) se abrogă.
33. La normele metodologice, la articolul 69, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
„(11) Unitățile aflate în una dintre situațiile prevăzute de art. 3 alin. (4) pot depune spre avizare un proiect comun al sistemului de alarmare pe care îl exploatează împreună.”
34. La normele metodologice, la articolul 71, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(3) Modificarea configurației sistemului în sensul eliminării sau înlocuirii unor componente cu funcții diferite față de cele prevăzute în proiectul avizat de către poliție atrage pierderea valabilității avizului.”
35. La normele metodologice, articolul 75 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 75. - În înțelesul prezentelor norme metodologice, prin conducător al unei societăți specializate în sisteme de alarmare împotriva efracției se înțelege administratorul societății, președintele consiliului de administrație sau directorul general ori executiv cu atribuții în coordonarea operativă a personalului.”
36. La normele metodologice, la articolul 76 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
„a) documentele prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. a), f) și g);”.
37. La normele metodologice, la articolul 76 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
„a) documentele prevăzute la art. 25 alin. (2) lit. a) și c);”.
38. La normele metodologice, la articolul 76, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
„(3) Unitatea de poliție competentă acordă avizul personalului tehnic la solicitarea societății angajatoare, dacă se face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 36 din Lege.”
39. La normele metodologice, articolul 82 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 82. - Conducătorul societății specializate în sisteme de alarmare are obligația să asigure:
a) respectarea regulamentului de organizare și funcționare aprobat;
b) controlul execuției lucrărilor și respectării proiectelor de instalare sau a normativelor tehnice aplicabile;
c) primirea și remedierea cu celeritate a defecțiunilor semnalate.”
40. La normele metodologice, la articolul 87 alineatul (2), litera b) se abrogă.
41. La normele metodologice, la articolul 88, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
„(2) Unitatea de poliție competentă verifică corectitudinea datelor din documentele depuse pentru reînnoire și întocmește un raport cu propuneri, pe care îl înaintează Inspectoratului General al Poliției Române. Documentația de reînnoire se poate transmite în format electronic.”
42. La normele metodologice, articolul 92 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 92. - În funcționare, dispeceratele de monitorizare asigură preluarea directă și verificarea semnalelor de la sistemele conectate și iau măsurile necesare în vederea alertării echipajelor de intervenție astfel încât să fie respectați timpii maximali stabiliți prin prezentele norme metodologice.”
43. La normele metodologice, la articolul 93 alineatul (1), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:
„e) să dețină autoturismele și să aibă agenți de intervenție pază și ordine pentru verificarea alarmelor și intervenția la evenimente sau să aibă contractate aceste mijloace și servicii de la o societate licențiată;”.
44. La normele metodologice, articolul 97 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 97. - Prestatorii serviciilor de monitorizare și operatorii economici au obligația de a asigura intervenția fără a depăși 15 minute în localități urbane, respectiv 30 de minute în localități rurale, și de a lua, până la intervenția organelor judiciare, primele măsuri necesare conservării urmelor infracțiunii și a mijloacelor materiale de probă.”
45. La normele metodologice, la articolul 99, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) La stabilirea termenelor de remediere a deficiențelor constatate cu ocazia unui control, organele de poliție au în vedere volumul și natura măsurilor care trebuie întreprinse pentru intrarea în legalitate a unității respective; durata stabilită pentru remedierea deficiențelor este, de regulă, de maximum 60 de zile, iar pentru motive întemeiate, durata pentru remedierea deficiențelor poate fi prelungită, la cerere, cu o perioadă de maximum 120 de zile.”
46. La normele metodologice, la articolul 99, alineatul (3) se abrogă.
47. La normele metodologice, după articolul 99 se introduce un nou articol, articolul 991, cu următorul cuprins:
„Art. 991. - Inspectoratul General al Poliției Române publică pe pagina web a instituției modele ale documentelor utilizate în activitatea de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, care nu sunt stabilite prin prezenta hotărâre.”
48. La normele metodologice, în anexa nr. 1, la articolul 1 alineatul (2), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:
„i) alte zone cu regim de securitate ridicat;”.
49. La normele metodologice, în anexa nr. 1, la articolul 2, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:
„(9) Alte zone cu regim de securitate ridicat reprezintă spațiile care necesită restricții sau protecție specială datorită valorilor de protejat ori a activității.”
50. La normele metodologice, în anexa nr. 1, la articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 3. - (1) Structura subsistemului de alarmare la efracție este alcătuită din: centrala de alarmă cu tastaturile de operare, elementele de detecție, echipamentele de avertizare și semnalizare și alte componente specifice acestui tip de aplicații. Rolul funcțional al subsistemului este de a detecta pătrunderea în spațiile protejate a persoanelor neautorizate, de a sesiza stările de pericol din unitate și, după caz, de a îngreuna consumarea actului infracțional.”
51. La normele metodologice, în anexa nr. 1, la articolul 6, alineatele (1), (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„Art. 6. - (1) În afara programului de lucru, expunerea bunurilor și valorilor prin intermediul unor suprafețe vitrate exterioare este permisă doar în situația în care suprafața vitrată prezintă rezistență la atacuri manuale sau se află în imobile asigurate cu posturi de pază fizică.
(2) Ușile și ferestrele exterioare trebuie să aibă încuietori de siguranță pentru a se asigura întârzierea pătrunderii neautorizate în spațiul unității, cu excepția obiectivelor în care este instituită paza fizică și a celor cu program permanent
................................................................................................
(4) Pentru seifurile de depozitare valori monetare care sunt prevăzute cu deschidere temporizată, programarea întârzierii la deschidere se face cu timp de cel puțin 5 minute. Sunt exceptate seifurile amplasate în zone de depozitare cu acces temporizat pentru un interval de timp de cel puțin 5 minute, precum și seifurile utilizate suplimentar măsurilor stabilite prin analiza de risc.”
52. La normele metodologice, în anexa nr. 1, la articolul 6, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cuurmătorul cuprins:
„(41) Dulapurile de casierie aflate în spațiile funcționale deschise se utilizează prin programarea unor timpi de deschidere de minimum 5 minute, pentru sertarul de depozitare a numerarului.”
53. La normele metodologice, în anexa nr. 1, la articolul 6, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(5) Automatele bancare, respectiv distribuitoarele automate de numerar, mașinile de schimb valutar, mașinile de reciclat numerar și distribuitoarele de numerar destinate casierilor, se prevăd cu seifuri certificate, cu clasă de rezistență la efracție determinată și se ancorează conform instrucțiunilor producătorului. Pot fi utilizate și alte soluții tehnice certificate cu rezultate similare sau superioare dacă se face dovada caracterului similar sau superior al acestora. În mod similar, seifurile/dulapurile de casierie cu temporizare trebuie să fie certificate, cu nivel de rezistență la efracție determinat și se ancorează conform instrucțiunilor producătorului.”
54. La normele metodologice, în anexa nr. 1, articolul 7 se abrogă.
55. La normele metodologice, în anexa nr. 1, după articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 81, cuurmătorul cuprins:
„Art. 81. - Unitățile și instituțiile de interes public trebuie să prevadă sisteme de supraveghere video pe căile de acces, holuri și alte zone cu risc ridicat, detecție a efracției pe zonele de expunere sau depozitare valori și control acces, prin personal sau echipamente.”
56. La normele metodologice, în anexa nr. 1, la articolul 9, alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(9) Sistemele de alarmare la efracție aferente spațiilor de depozitare a valorilor monetare trebuie să asigure programarea codurilor de armare/dezarmare cu semnalarea stării de pericol la distanță în caz de amenințare. Intervalele pentru dezactivarea temporizată se stabilesc de beneficiar. Întârzierea pătrunderii în aceste spații se poate realiza și prin intermediul sistemului de control acces.”
57. La normele metodologice, în anexa nr. 1, la articolul 13, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 13. - (1) Măsurile de securitate destinate furnizorilor de servicii poștale trebuie să fie conforme cu prezentele cerințe minimale de securitate.”
58. La normele metodologice, în anexa nr. 1, la articolul 13, alineatele (3) și (7) se abrogă.
59. La normele metodologice, în anexa nr. 1, la articolul 15, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(3) Prin subsistemul de televiziune cu circuit închis trebuie să se preia imagini din zonele caselor de marcat, intrărilor și ieșirilor, spațiilor de procesare, depozitare și de transfer al valorilor, precum și din spațiile amenajate pentru parcare. Imaginile înregistrate trebuie să aibă calitatea necesară recunoașterii persoanelor din spațiul clienților și se stochează pe o perioadă de 20 de zile.”
60. La normele metodologice, în anexa nr. 1, la articolul 18, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(5) Operațiunile de alimentare sau retragere a numerarului din automate se efectuează fără prezența în proximitatea acestora a persoanelor neautorizate.”
61. La normele metodologice, în anexa nr. 1, la articolul 18, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
„(6) Automatele de plăți sau alte terminale care acumulează și depozitează numerar pe timpul nopții se asigură prin fixarea de suporturi imobile.”
62. La normele metodologice, în anexa nr. 1, la articolul 19, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
„(2) Pentru casierii furnizori și servicii de utilități, puncte colectare ori depozitare numerar, cu plafon de peste 10.000 euro sau echivalent, măsurile de securitate cuprind mijloace de protecție mecanofizică a personalului și valorilor și sisteme de supraveghere video, semnalizare amenințare, detecție a efracției cu conectare la dispecerat de monitorizare.”
63. La normele metodologice, în anexa nr. 3, la articolul 1, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(4) Pe articolul de îmbrăcăminte care se poartă la exterior se inscripționează vizibil, pe partea din față și pe cea din spate, cuvântul «PAZĂ» sau «SECURITY». Aceeași inscripționare se aplică și pe coifură.”

Art. II. - Termenul prevăzut la art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 335 din 17 mai 2012, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, privind obligația elaborării analizei de risc la securitate fizică de către unitățile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înființate până la data de 16 iunie 2012, se prorogă până la data de 1 iulie 2017.

Art. III. - Art. I intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. IV. - Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 335 din 17 mai 2012, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, ParteaI, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU, DACIAN JULIEN CIOLOȘ

Contrasemnează:
Ministrul afacerilor interne, Petre Tobă
Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice, Claudia-Ana Costea

București, 23 decembrie 2015.
Nr. 1.002.