HOTĂRÂRE nr. 301 din 11.04.2012

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor

 

Ținând cont de dispozițiile art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea și realizarea schimbului de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și al regulilor referitoare la serviciile societății informaționale între România și statele membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia Europeană, cu modificările ulterioare, în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, precum și al art. 5 și 69 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare norme metodologice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

(1) Adoptarea măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor și valorilor prevăzute de lege se realizează pe baza unei analize de risc la securitate fizică

(2) Elaborarea analizei de risc la securitate fizică se face potrivit instrucțiunilor emise de ministrul administrației și internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Constituie contravenție încălcarea prevederilor din normele metodologice, după cum urmează:

1. nerespectarea măsurilor minimale de securitate prevăzute la art. 2 alin. (2) din anexă;

2. încălcarea prevederilor art. 2 alin. (3) din anexă referitoare la efectuarea analizei de risc la securitate fizică;

3. neîndeplinirea de către conducătorii unităților a obligației prevăzute la art. 4 alin. (2) din anexă;

4. nedepunerea planului de pază la organele de poliție competente, conform art. 5 alin. (3) din anexă;

5. nerespectarea dispozițiilor art. 10 alin. (2) din anexă;

6. încălcarea dispozițiilor art. 20 alin. (5) din anexă privind adoptarea însemnelor, uniformelor, legitimațiilor sau accesoriilor de echipament;

7. nerespectarea de către conducătorii societăților specializate de pază și protecție a dispozițiilor art. 31 din anexă;

8. nerespectarea obligației de înființare a registrului special de evidență a contractelor de prestări de servicii, conform art. 32 din anexă;

9. neconsemnarea în registrul special de evidență a contractelor de prestări de servicii, conform art. 32 din anexă;

10. neîndeplinirea obligației de asigurare a pregătirii continue prevăzute la art. 44 alin. (4) din anexă;

11. nerespectarea de către personalul de pază și gardă de corp a dispozițiilor art. 50 alin. (3) din anexă;

12. nerespectarea de către personalul de pază și gardă de corp a obligațiilor prevăzute la art. 52 alin. (3) din anexă;

13. nerespectarea prevederilor art. 52 alin. (4) și art. 53 alin. (2) din anexă;

14. nerespectarea dispozițiilor art. 57 alin. (1) lit. a) din anexă;

15. nerespectarea dispozițiilor art. 57 alin. (1) lit. b) din anexă;

16. nerespectarea dispozițiilor art. 57 alin. (1) lit. c) și art. 57 alin. (3) din anexă;

17. neluarea măsurilor prevăzute la art. 66 alin. (3) din anexă;

18. nerespectarea obligației prevăzute la art. 67 alin. (3) și art. 85 alin. (1) din anexă;

19. nerespectarea obligației prevăzute la art. 67 alin. (2) din anexă;

20. nerespectarea obligației prevăzute la art. 67 alin. (4) din anexă;

21. nerespectarea dispozițiilor referitoare la proiectarea și modificarea sistemelor de alarmare împotriva efracției prevăzute la art. 70 din anexă;

22. nerespectarea de către persoana care a încetat raporturile de muncă cu o societate specializată în domeniul sistemelor de alarmare împotriva efracției a dispozițiilor art. 85 alin. (2) din anexă;

23. nerespectarea de către societățile specializate în sisteme de alarmare a obligațiilor prevăzute la art. 86 din anexă;

24. nerespectarea dispozițiilor art. 90 alin. (1) și (2) din anexă;

25. nerespectarea dispozițiilor art. 92 din anexă referitoare la preluarea semnalelor de la sistemele conectate;

26. neluarea măsurilor prevăzute la art. 94 din anexă;

27. nerespectarea obligației privind asigurarea timpilor de intervenție, conform art. 97 din anexă;

28. nerespectarea prevederilor art. 99 alin. (4) din anexă.

Art. 4. -

(1) Contravențiile prevăzute la art. 3 se sancționează după cum urmează:

a) cu amendă de la 100 lei la 300 lei, cele prevăzute la pct. 11, 12 și 19;

b) cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, cele prevăzute la pct. 1, 5, 7, 8, 9, 10, 18, 21, 22, 23, 26, 27 și 28;

c) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la pct. 2, 3, 4, 6, 13, 16, 17, 20, 24 și 25;

d) cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, cele prevăzute la pct. 15;

e) cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei, cele prevăzute la pct. 14

(2) Sancțiunile prevăzute la alin. (1) pot fi aplicate și persoanei juridice, după caz.

Art. 5. - Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor contravenționale se fac de către polițiști, jandarmi, precum și de către primari sau împuterniciți ai acestora, conform competențelor care le revin potrivit legii.

Art. 6. -

(1) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 4, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției

(2) Contravențiilor prevăzute la art. 3 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 7. -

(1) În termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, modul de funcționare a unităților prevăzute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 333/2003, cu modificările și completările ulterioare, a societăților specializate de pază și protecție și a celor care desfășoară activități de proiectare, producere, instalare și întreținere a sistemelor de alarmare împotriva efracției, licențiate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, precum și a dispeceratelor de monitorizare a sistemelor de alarmare, înființate până la aceeași dată, trebuie să fie potrivit cerințelor stabilite în normele metodologice aprobate prin prezenta hotărâre

(2) Licențele de funcționare, avizul inspectoratului de poliție județean sau al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București pentru conducătorul societății specializate de pază și protecție/societății specializate în sisteme de alarmare împotriva efracției, atestatele profesionale prevăzute la art. 41 din Legea nr. 333/2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizele pentru proiectele sistemelor de alarmare, acordate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, rămân valabile dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de normele metodologice aprobate prin prezenta hotărâre.

Art. 8. -

(1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepția prevederilor art. 2 alin. (2), care intră în vigoare la data publicării

(2) Instrucțiunile privind elaborarea analizei de risc la securitate fizică se emit în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a art. 2 alin. (2)

(3) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.010/2004 pentru aprobarea normelor metodologice și a documentelor prevăzute la art. 69 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 722 din 10 august 2004, cu modificările ulterioare, se abrogă.

PRIM-MINISTRU MIHAI-RĂZVAN UNGUREANU

Contrasemnează:

Ministrul administrației și internelor, Gabriel Berca

p. Ministrul muncii, familiei și protecției sociale, Nicolae Ivășchescu, secretar de stat

Ministrul finanțelor publice, Bogdan Alexandru Drăgoi

București, 11 aprilie 2012.

Nr. 301.

 

 

 

 

 

 

Normele metodlogice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Paza obiectivelor, bunurilor, și valorilor și protecția persoanelor prin forțe și mijloace civile se realizează cu sprijinul și sub coordonarea, îndrumarea și controlul Inspectoratului General al Poliției Române și al unităților subordonate, care urmăresc respectarea prevederilor legale în acest domeniu de activitate

(2) Paza obiectivelor, bunurilor și valorilor și protecția persoanelor prin forțe și mijloace militare se realizează cu sprijinul și sub coordonarea, îndrumarea și controlul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române și al unităților subordonate, care urmăresc respectarea prevederilor legale în acest domeniu de activitate

(3) Prevederile prezentelor norme metodologice nu se aplică activităților privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și persoanelor, precum și a transporturilor cu caracter special aparținând structurilor și instituțiilor din cadrul sistemului de apărare, ordine publică și siguranță națională, care se asigură în conformitate cu reglementările stabilite în cadrul acestora.

Art. 2. -

(1) În vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute de Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Lege, unitățile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Lege, denumite în continuare unități indiferent de natura capitalului social, forma de organizare ori asociere, modul de deținere a bunurilor ori valorilor, trebuie să adopte măsuri de securitate în formele prevăzute de Lege, completate cu măsuri procedurale

(2) Cerințele minimale de securitate, pe zone funcționale și categorii de unități, sunt prevăzute în anexa nr. 1

(3) Adoptarea măsurilor de securitate prevăzute la alin. (1) se realizează în conformitate cu analiza de risc efectuată de unitate, prin structuri de specialitate sau prin experți abilitați, care dețin competențe profesionale dobândite pentru ocupația de evaluator de risc la securitatea fizică

(4) Până la adoptarea standardului ocupațional pentru ocupația de evaluator de risc la securitatea fizică, analizele de risc pot fi elaborate de specialiști cu o vechime în domeniul evaluării riscului la securitatea fizică mai mare de 5 ani

(5) Analiza de risc la securitate fizică trebuie să asigure identificarea vulnerabilităților și a riscurilor, determinarea nivelului de expunere la producerea unor incidente de securitate fizică și să indice măsurile de protecție necesare obiectivului analizat.

Art. 3. -

(1) Pentru unitățile care își desfășoară activitatea printr-o rețea formată din subunități sau puncte de lucru distribuite teritorial, responsabilitatea asigurării măsurilor de securitate în întreaga rețea revine conducerii unității centrale

(2) Organizarea în comun a pazei se poate efectua, cu avizul poliției, în situațiile în care unitățile funcționează în același imobil, perimetru sau spațiu alăturat, caz în care obligația asigurării măsurilor de securitate revine conducătorilor unităților care dețin cota de proprietate ori folosință majoritară sau administratorului obiectivului, cu consultarea celorlalți deținători

(3) Pentru asigurarea pazei, ordinii și siguranței localurilor publice, hotelurilor, motelurilor, campingurilor, cluburilor, pensiunilor, discotecilor și altor locuri de distracție sau de agrement, administratorii acestora au obligația de a folosi personal de pază calificat și atestat, potrivit legii.

Art. 4. -

(1) Conducătorii unităților care operează cu numerar au obligația implementării unor măsuri eficiente în scopul asigurării protecției personalului și a valorilor pe timpul manipulării, procesării, depozitării sau transportului și descurajării săvârșirii infracțiunilor contra patrimoniului, precum și în scopul acordării sprijinului necesar organelor judiciare în vederea identificării făptuitorilor

(2) La obiectivele cu program permanent în care pe timpul nopții își desfășoară activitatea mai puțin de 3 angajați, conducătorii unităților au obligația executării și folosirii unui ghișeu special amenajat care să asigure protecția la atacuri manuale asupra casierului

(3) În situația unităților la care activitatea de procesare, depozitare și transport de valori este externalizată, obligația pentru adoptarea acestor măsuri de securitate revine prestatorului licențiat al acestor servicii.

Art. 5. -

(1) Planul de pază este documentul în baza căruia se organizează paza și se întocmește cu respectarea prevederilor art. 5 din Lege

(2) În situații excepționale, pentru asigurarea provizorie a protecției unității, pe o perioadă de maximum 7 zile pot fi instituite măsuri de pază care nu necesită întocmirea planului de pază și avizarea acestuia

(3) Planul de pază se depune la structura de poliție organizată la nivelul unității administrativ-teritoriale pe raza căreia se află obiectivul, denumită în continuare unitate de poliție competentă teritorial, cu cel puțin 24 de ore înainte de instituirea pazei potrivit contractului de prestări de servicii ori deciziei conducerii, în cazul pazei proprii

(4) Actualizarea planului de pază se face numai în situația modificării suprafeței, topografiei obiectivului, a dispozitivului de pază, a regulilor de acces ori la schimbarea prestatorului, prin intermediul unor acte adiționale.

Art. 6. - În situația în care măsurile de securitate a obiectivului, adoptate de conducerea unității ca rezultat al analizei de risc la securitatea fizică, prevăd utilizarea numai a mijloacelor mecanofizice și a sistemelor tehnice de alarmare, monitorizare și intervenție, fără a se institui pază cu personal uman, nu se întocmește plan de pază.

Art. 7. - În cazul în care are loc schimbarea furnizorului serviciilor de pază sau al serviciilor de monitorizare și intervenție, fostul furnizor este obligat, la solicitarea scrisă a beneficiarului, să asigure prestarea serviciilor, contra cost, conform prevederilor contractuale, până ce noul furnizor va realiza instituirea serviciului de pază sau conectarea în întregime a sistemelor tehnice de alarmare ale unității, dar nu mai mult de 30 de zile de la data comunicării deciziei de reziliere a contractului.

Art. 8. -

(1) Unitatea de poliție competentă teritorial analizează planul de pază și acordă avizul de specialitate în cel mult 30 de zile de la data înregistrării solicitării

(2) Avizul de specialitate se acordă dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) planul de pază conține toate datele și informațiile prevăzute la art. 5 alin. (3) din Lege;

b) beneficiarul face dovada dreptului de proprietate sau de folosință asupra obiectivului ce urmează a fi asigurat cu pază;

c) există un contract de prestări de servicii încheiat cu respectarea prevederilor legale și în termen de valabilitate cu o societate specializată de pază și protecție ce deține licență de funcționare valabilă, în cazul în care paza se efectuează prin astfel de societăți;

d) analiza de risc la securitatea fizică a fost efectuată potrivit prezentelor norme metodologice

(3) În situația existenței unui litigiu privind dreptul de proprietate sau de folosință asupra obiectivului se acordă aviz de specialitate pentru planul de pază depus de beneficiarul care face dovada înscrierii acestor drepturi în registrul de carte funciară și prezintă documente care atestă dreptul de proprietate sau de folosință. În aceste cazuri, regulile privind accesul în obiectiv se stabilesc de părțile în litigiu, până la soluționarea acestuia

(4) Avizul poliției pentru planul de pază se retrage când nu mai sunt îndeplinite cumulativ condițiile care au stat la baza acordării, caz în care beneficiarul și prestatorul aplică măsurile de restabilire a situației legale.

Art. 9. -

(1) Planurile de pază a căilor ferate, pădurilor, terenurilor forestiere, fondurilor de vânătoare și de pescuit, conductelor pentru transportul hidrocarburilor și al produselor petroliere, sistemelor de irigații și a rețelelor telefonice și de transport al energiei electrice se adaptează caracteristicilor funcționale ale acestora

(2) Planurile de pază destinate unor obiective care depășesc limitele unei unități administrativ-teritoriale se avizează în comun de unitățile de poliție competente teritorial, cererea fiind depusă la unitatea pe raza căreia se află suprafața cea mai mare a obiectivului.

Art. 10. -

(1) Documentele specifice executării și evidențierii serviciului de pază prin forțe și mijloace civile și modelele acestora sunt cuprinse în anexa nr. 2

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se înregistrează la prestator și se vizează spre neschimbare de beneficiar, iar după completare prestatorul asigură păstrarea acestora pe o durată de minimum 2 ani. În cazul instituirii pazei proprii, documentele se înregistrează și se păstrează de către unitate

(3) Controlul modului în care sunt consemnate activitățile desfășurate în documentele specifice executării și evidențierii serviciului de pază revine șefului de obiectiv, în cazul efectuării pazei prin societăți specializate de pază și protecție, sau șefului formațiunii, pentru paza proprie.

CAPITOLUL II Formele de pază

SECȚIUNEA 1 Paza cu efective de jandarmi

Art. 11. -

(1) Achiziția și instalarea sistemelor electronice de securitate a obiectivelor, bunurilor și valorilor a căror pază și protecție se execută cu efective de jandarmi se realizează de către beneficiar, potrivit legii

(2) Sistemele electronice de securitate ale obiectivelor păzite cu efective de jandarmi se conectează la dispeceratele de monitorizare ale Jandarmeriei Române.

Art. 12. -

(1) Paza, protecția și intervenția cu efective de jandarmi se organizează și se efectuează potrivit planului de pază și protecție, întocmit de către conducătorii unităților beneficiare împreună cu unitatea de jandarmi care asigură efectivele pentru pază și protecție, după efectuarea analizei de risc de către o comisie numită de comandantul/șeful unității de jandarmi

(2) Comisia prevăzută la alin. (1) este formată din ofițeri specialiști, cu atribuții în domeniu, din cadrul unității care are în administrare obiectivele, bunurile și valorile sau asigură efectivele destinate pazei și protecției, și comandanții/șefii structurilor de pază și protecție; la lucrările comisiei participă și reprezentanții beneficiarului, cu respectarea prevederilor legale pe linia protecției informațiilor clasificate.

Art. 13. -

(1) Formele, modalitățile și procedeele de pază și protecție se stabilesc de către comandantul/șeful unității, de comun acord cu conducătorul unității beneficiare, în funcție de executarea recunoașterii și a analizei de risc executate la obiectiv

(2) Intervenția cu efective de jandarmi se execută la obiectivele din competență, conform planului de intervenție și cooperare întocmit de către unitatea de jandarmi competentă teritorial

(3) Dispozitivele de protecție fizică la obiectivele cu activități nucleare se stabilesc în conformitate cu normele metodologice prevăzute de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare

(4) În cazul unităților în care paza, protecția și intervenția cu efective de jandarmi se asigură în comun cu societăți specializate de pază și protecție sau servicii publice specializate, întocmirea planului de pază și protecție se face de către conducătorii unităților beneficiare împreună cu unitatea de jandarmi și șefii acestor efective

(5) În situația în care o instituție funcționează în mai multe imobile, paza și protecția cu efective de jandarmi se asigură la sediul social al acesteia, iar la celelalte sedii, numai dacă sunt nominalizate într-un act normativ similar celui care a determinat instituirea pazei.

Art. 14. -

(1) Controlul efectivelor care asigură paza, protecția și intervenția la obiectivele a căror pază este asigurată cu jandarmi revine Jandarmeriei Române

(2) Controlul efectivelor care asigură paza și protecția obiectivelor cu activități nucleare, în sistem integrat de pază și protecție unic condus de forțele de jandarmi, se execută trimestrial de către Jandarmeria Română și personalul desemnat de beneficiar, conform unui plan comun de control.

Art. 15. - La încheierea contractelor de prestări de servicii cu unitățile Jandarmeriei Române pentru paza și protecția obiectivelor, bunurilor și valorilor, precum și a transporturilor cu caracter special, beneficiarii serviciilor de pază și protecție prevăzuți la art. 6 alin. (1) din Lege au obligația de a prezenta documentele solicitate de către unitatea de jandarmi necesare instituirii pazei.

Art. 16. -

(1) Personalul beneficiarului care însoțește transportul de bunuri și valori asigurat prin efective de jandarmi, inclusiv conducătorul auto, se include în compunerea echipajului și se subordonează șefului echipajului

(2) Transporturile de materii explozive, radioactive sau nucleare pot staționa numai în afara localităților, în parcări ori în alte locuri special amenajate, cu înștiințarea prealabilă a unității de jandarmi și a unității competente teritorial a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. SECȚIUNEA a 2-a Paza cu personal din poliția locală sau din serviciile publice destinate asigurării pazei obiectivelor de interes județean

Art. 17. -

(1) Paza bunurilor și a valorilor deținute de autoritățile sau instituțiile publice locale ori județene se poate asigura și cu personal contractual angajat al poliției locale sau al direcțiilor și serviciilor județene de pază, cu respectarea prevederilor legale referitoare la angajarea, calificarea și atestarea acestor categorii de personal, precum și la îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ori la instituirea documentelor specifice

(2) Controlul respectării prevederilor legale în acest domeniu de activitate se realizează de către primar, reprezentanții acestuia sau de conducerea poliției locale ori, după caz, de către conducerea serviciilor publice destinate asigurării pazei obiectivelor de interes județean

(3) Poliția locală sau serviciile publice destinate asigurării pazei obiectivelor de interes județean asigură servicii de pază a obiectivelor, bunurilor și valorilor ori a transporturilor de valori la obiectivele, bunurile și valorile stabilite prin hotărâre a consiliului local/Consiliului General al Municipiului București, respectiv a consiliului județean.

Art. 18. - Conducerea unității beneficiare a serviciilor de pază prin intermediul poliției locale sau serviciilor publice destinate asigurării pazei obiectivelor de interes județean are obligația de a notifica unitatea de poliție competentă teritorial cu privire la instituirea sau renunțarea la această formă de pază. SECȚIUNEA a 3-a Paza proprie

Art. 19. - Paza proprie a obiectivelor, bunurilor sau valorilor aflate în patrimoniul unităților se organizează și se execută cu personal de pază calificat și atestat potrivit legii, aflat în raporturi de muncă sau de serviciu cu respectiva unitate.

Art. 20. -

(1) Angajatorul are obligația de a echipa personalul de pază cu uniformă, echipament de protecție, însemne distinctive și ecuson de identificare, precum și de a asigura portul acestora în timpul executării serviciului

(2) Personalul de pază are obligația ca pe timpul executării serviciului să poarte uniforma de serviciu, echipamentul de protecție, însemnele distinctive și ecusonul de identificare

(3) Descrierea uniformei de serviciu, echipamentului de protecție, însemnelor distinctive și a ecusonului de identificare constituie anexă la planul de pază

(4) Uniforma de serviciu, echipamentul de protecție și însemnele distinctive se stabilesc de fiecare conducător de unitate, cu respectarea prevederilor prevăzute în anexa nr. 3

(5) Nu se pot adopta însemne, uniforme, legitimații, accesorii de echipament sau denumiri similare ori asemănătoare cu cele ale autorităților publice ale organismelor internaționale la care România este parte. SECȚIUNEA a 4-a Paza în mediul rural

Art. 21. -

(1) Prin paza în mediul rural se asigură paza bunurilor aflate în domeniul public sau privat al unității administrative, precum și a celor aparținând cetățenilor acesteia

(2) Serviciul de pază se realizează prin instituirea unor posturi fixe și/sau patrule mobile pe raza administrativ-teritorială a comunei, cu personal de pază propriu al primăriei, calificat și atestat, cu personal al poliției locale sau agenți din cadrul societăților specializate de pază și protecție.

Art. 22. -

(1) Planul de pază al comunei cuprinde următoarele capitole: teritoriul, populația, căile de acces, obiectivele de interes local, instalațiile și mijloacele tehnice de pază și de alarmare ale acestora, echipamentele de supraveghere video a căilor de acces, dispozitivul de pază prevăzut, echipamente de supraveghere video, consemnul general și particular, dotarea cu uniformă, însemne distinctive, mijloace de comunicații și autoapărare. Acesta se întocmește anterior instituirii formei de pază și se actualizează în funcție de modificările survenite

(2) Prin dispozitivul de pază se stabilește numărul de posturi fixe și itinerarele de patrulare, perioada în care acestea funcționează și efectivele necesare

(3) În situația în care paza se asigură cu personal al poliției locale, planul de pază se întocmește de către șeful acestei structuri, cu sprijinul de specialitate al unității de poliție competente teritorial, și se aprobă de primar

(4) Pentru executarea și evidențierea serviciului de pază în mediul rural se instituie și se utilizează documentele specifice prevăzute în anexa nr. 2. SECȚIUNEA a 5-a Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție

Art. 23. - Societățile specializate de pază și protecție sunt societăți comerciale care au înscris ca obiect principal de activitate codul CAEN 8010, un sediu înregistrat și autorizat pentru organizarea administrativă și coordonarea operativă a personalului angajat și care au dobândit dreptul de a presta serviciile prevăzute de Lege, conform licenței acordate de Inspectoratul General al Poliției Române, cu avizul prealabil al Serviciului Român de Informații.

Art. 24. - În înțelesul prezentelor norme metodologice, prin conducător al unei societăți specializate de pază și protecție se înțelege administratorul societății comerciale, președintele consiliului de administrație sau directorul general ori executiv cu atribuții în coordonarea operativă a personalului de pază.

Art. 25. -

(1) În vederea obținerii licenței de funcționare pentru a desfășura activități de pază și protecție, reprezentantul legal al societății trebuie să depună la inspectoratul de poliție județean competent sau la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, pe bază de opis, următoarele documente:

a) cererea de acordare a licenței de funcționare, datată și înregistrată la societate;

b) regulamentul de organizare și funcționare, întocmit cu respectarea modelului pus la dispoziție de Inspectoratul General al Poliției Române, adaptat specificului societății;

c) lista prevăzută la art. 20 alin. (3) lit. b) din Lege;

d) copie certificată de pe dovada eliberată de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, referitoare la înregistrarea denumirii societății și a însemnelor distinctive;

e) copie certificată de pe notificarea prin care se încunoștințează consiliul județean sau, după caz, Consiliul General al Municipiului București despre faptul că societatea are sediul social în zona de responsabilitate a acestora;

f) certificatul de înregistrare și certificatul constatator, eliberate de oficiul registrului comerțului cu toate mențiunile înscrise și/referitoare la situația societății comerciale;

g) documente privind dovada existenței sediului înregistrat și autorizat pentru organizarea administrativă și coordonarea operativă a personalului angajat;

h) copii certificate de pe atestatele profesionale pentru persoanele care urmează să execute activități de pază și protecție, în situația în care societatea are angajate astfel de persoane;

i) documente privind dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 20 alin. (10) din Lege de către conducătorul societății;

j) dovada achitării taxei pentru obținerea licenței de funcționare prevăzute la art. 20 alin. (3) lit. e) din Lege

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. i), necesare acordării avizului prevăzut la art. 20 alin. (9) din Lege, sunt următoarele:

a) copii certificate de pe actul de identitate sau alte documente ce fac dovada cetățeniei și a vârstei;

b) certificatul de cazier judiciar în termen de valabilitate;

c) curriculum vitae elaborat potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae;

d) copie a certificatului de competențe pentru ocupația „manager de securitate” sau a diplomei de licență - profilul științe juridice

(3) Documentele prevăzute la alin. (1) și (2), depuse în copie certificată, se prezintă însoțite de documentele originale, care după confruntare se restituie reprezentantului legal

(4) Persoanele juridice străine care solicită obținerea licenței de funcționare pentru a desfășura activități de pază și protecție trebuie să depună documente similare celor prevăzute la alin. (1)-(3), traduse și legalizate.

Art. 26. -

(1) După depunerea tuturor documentelor prevăzute la art. 25, unitatea de poliție competentă verifică existența avizului prealabil al Serviciului Român de Informații, îndeplinirea condițiilor referitoare la buna conduită cetățenească a conducătorului societății, existența sediului înregistrat și autorizat pentru organizarea administrativă și coordonarea operativă a personalului angajat și întocmește un raport cu propuneri corespunzătoare, pe care îl înaintează, împreună cu întreaga documentație, Inspectoratului General al Poliției Române

(2) Avizul prealabil al Serviciului Român de Informații se eliberează la cererea inspectoratelor de poliție județene, respectiv a Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, în cursul procedurii de verificare a îndeplinirii condițiilor de acordare a licenței. Neacordarea avizului de către Serviciul Român de Informații nu se motivează în situația în care este fundamentată pe date și informații ce privesc siguranța națională a României

(3) În vederea verificării îndeplinirii condiției referitoare la buna conduită cetățenească, organele de poliție competente efectuează investigații și verificări la domiciliu sau reședință, locurile de muncă anterioare, precum și în evidențele poliției sau ale altor instituții. Prin buna conduită cetățenească se înțelege comportamentul conform normelor de conviețuire socială, care nu aduce atingere valorilor sociale ocrotite de lege și care nu lezează drepturile și interesele celorlalți membri ai comunității cu care un anumit individ interacționează la un moment dat.

Art. 27. -

(1) Avizul prevăzut la art. 20 alin. (9) din Lege se acordă în situația în care sunt îndeplinite cumulativ toate condițiile prevăzute de Lege, numai împreună cu licența de funcționare prevăzută la art. 20 alin. (2) din Lege sau ulterior obținerii acesteia. Avizul își încetează valabilitatea în momentul pierderii calității de conducător al societății specializate de pază și protecție sau neîndeplinirii oricăreia dintre condițiile care au stat la baza acordării acestuia

(2) Licența prevăzută la art. 20 alin. (2) din Lege se acordă în situația în care sunt îndeplinite cumulativ toate condițiile prevăzute de Lege, are valabilitate de 3 ani de la data emiterii și poate fi reînnoită la fiecare 3 ani, numai în intervalul de valabilitate

(3) Societățile comerciale care au deținut licență și nu au obținut reînnoirea acesteia pot solicita eliberarea unei noi licențe urmând procedura de licențiere inițială, făcând dovada că nu mai activează în domeniu și că îndeplinesc condițiile de licențiere

(4) După eliberarea licenței de funcționare, Inspectoratul General al Poliției Române înscrie datele de identificare și contact ale societății comerciale în evidența informatizată constituită potrivit art. 62 alin. (7) din Lege, denumită în continuare Registrul național al societăților licențiate, accesibil publicului pe pagina web a Poliției Române.

Art. 28. -

(1) Reînnoirea licențelor de funcționare a societăților specializate de pază și protecție se solicită cu cel puțin 90 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate

(2) În vederea reînnoirii licenței de funcționare, reprezentantul legal al societății specializate de pază și protecție are obligația depunerii în termenul prevăzut de alin. (1) la inspectoratul de poliție județean sau, după caz, la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București pe raza căruia/căreia își are sediul social a următoarelor documente:

a) cererea de reînnoire;

b) licența în original;

c) certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comerțului cu situația la zi a societății comerciale, în formă extinsă;

d) certificatul de cazier judiciar al conducătorului societății, aflat în termen de valabilitate;

e) certificatul de înregistrare a mărcii la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci eliberat societății pentru clasele corespondente activităților licențiate, aflat în perioada de valabilitate;

f) declarație pe propria răspundere cu privire la contractele în derulare, personalul angajat și atestat și dotarea tehnico-materială a societății, conform modelului postat pe site-ul poliției.

Art. 29. - Inspectoratul General al Poliției Române acordă reînnoirea licenței dacă societatea îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) are ca obiect principal de activitate pază și protecție și se află în funcțiune;

b) funcționează la sediile declarate și înregistrate;

c) conducătorul societății specializate de pază și protecție este avizat și îndeplinește în continuare condițiile prevăzute în art. 20 alin. (10) din Lege;

d) deține mijloacele tehnico-materiale în vederea desfășurării activității pentru care a fost licențiată;

e) personalul de pază angajat este calificat și atestat profesional, cu excepția celui angajat în condițiile art. 41 alin. (2);

f) este respectat termenul de depunere a documentației complete pentru solicitarea reînnoirii licenței;

g) se menține avizul Serviciului Român de Informații;

h) conducătorul societății a pus la dispoziția organelor de poliție competente documentele, datele și informațiile solicitate de acestea în exercitarea atribuțiilor prevăzute de Lege sau de prezentele norme metodologice;

i) personalul de pază nu a fost implicat în fapte repetate de furt din unitățile asigurate cu pază de către societatea specializată de pază și protecție. Reprezintă fapte repetate săvârșirea a cel puțin două infracțiuni de furt cu complicitatea personalului de pază.

Art. 30. - Societățile specializate de pază și protecție pot presta serviciile licențiate dacă conducătorul societății deține avizul poliției, iar personalul folosit este calificat și atestat profesional pentru activitățile respective.

Art. 31. -

(1) Conducătorii societăților specializate de pază și protecție au obligația de a asigura desfășurarea activității societăților specializate de pază și protecție în sediile principale sau secundare, înregistrate la oficiul registrului comerțului și notificate organelor de poliție competente teritorial

(2) Conducătorul societății specializate de pază și protecție are obligația de a comunica în termen de 15 zile inspectoratului de poliție județean sau Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, după caz, pe raza căruia/căreia aceasta își are sediul social, orice modificare privind schimbarea adresei sediilor principale sau secundare, a datelor de contact sau a altor date legate de organizarea și funcționarea societății

(3) Semestrial, până la data de 15 iunie, respectiv 15 decembrie, conducerea societății are obligația să informeze, în scris, inspectoratul de poliție județean sau Direcția Generală de Poliție a Municipiului București despre activitățile desfășurate, conform modelului publicat pe pagina web a Inspectoratului General al Poliției Române. Pentru punctele de lucru, informarea se depune la inspectoratul de poliție județean sau Direcția Generală de Poliție a Municipiului București pe raza căruia/căreia s-au desfășurat activitățile respective.

Art. 32. - Conducătorii societăților specializate de pază și protecție au obligația de a înființa un registru special, după modelul prevăzut în anexa nr. 2j), în care consemnează în ordine cronologică contractele de prestări de servicii, în termen de 5 zile de la data încheierii acestora.

Art. 33. -

(1) Pentru verificarea modului de efectuare a serviciului de către personalul de pază, conducătorul societății trebuie să asigure controlul acestora prin personal anume desemnat

(2) Paza obiectivului asigurat cu un dispozitiv format din mai mult de 5 posturi de pază este coordonată de către un șef de tură pe schimb, care efectuează instruirea și repartizarea în posturi a personalului de pază, preluând atribuțiile unui post de pază în caz de nevoie

(3) Pentru fiecare obiectiv asigurat cu pază și protecție printr-o societate specializată, conducătorul societății specializate trebuie să desemneze un șef de obiectiv care să asigure relaționarea permanentă cu beneficiarul serviciilor de pază și să dispună măsuri de eficientizare a serviciului prestat, precum și controlul personalului din subordine

(4) Verificarea modului de efectuare a serviciului de pază se realizează zilnic, cel puțin o dată pe schimb, de către personalul cu atribuții de control anume desemnat, consemnându-se despre aceasta în registrul de control

(5) Șeful de tură sau de obiectiv, după caz, execută instruirea agenților de pază cu prevederile consemnelor generale și particulare și răspunde de modul de executare a serviciului de către aceștia.

Art. 34. -

(1) În vederea evidențierii executării serviciului de pază, conducătorul societății specializate de pază și protecție are obligația de a asigura documentele necesare specifice prevăzute în anexa nr. 2, iar șeful de obiectiv, de a verifica completarea corespunzătoare a acestora

(2) Toate evenimentele produse în obiectivele asigurate de societatea specializată de pază și protecție se înregistrează și se analizează lunar de conducerea societății.

Art. 35. -

(1) Planul de protecție reprezintă documentul operativ, avizat de poliție, în baza căruia se desfășoară activitățile specifice de gardă de corp

(2) Planul de protecție se întocmește de conducerea societății specializate de pază și protecție cu consultarea beneficiarului și se depune, spre avizare, la inspectoratul de poliție județean sau la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București pe raza căruia/căreia are domiciliul sau reședința persoana căreia i se asigură protecție, cu 5 zile înainte de începerea activității contractate

(3) Prin planul de protecție se stabilesc în principal datele de identificare ale persoanei căreia i se asigură protecția, date privind amenințările posibile și necesitatea protecției, dispozitivul de protecție, limitele traseelor de deplasare, mijloacele de transport folosite, personalul abilitat care execută activitățile de protecție, consemnul general și particular al personalului gardă de corp, modul de acțiune în diferite situații, legătura și cooperarea cu autoritățile cu atribuții în domeniu.

Art. 36. -

(1) Copia procesului-verbal prin care se constată și se sancționează nerespectarea prevederilor art. 24, 40, art. 41[$sup$]1[/$sup$] alin. (2) și art. 42 din Lege se înaintează de către organul din care face parte agentul constatator, în termen de 5 zile, inspectoratului de poliție județean sau, după caz, Direcției Generale de Poliție a Municipiului București în a cărui/cărei rază teritorială se află sediul social al societății specializate de pază și protecție

(2) Unitățile de poliție prevăzute la alin. (1) țin evidența sancțiunilor contravenționale care atrag suspendarea, pe o perioadă de la o lună la 3 luni, a dreptului societății sancționate de a încheia noi contracte și de a angaja personal și au obligația de a se sesiza din oficiu cu privire la îndeplinirea condițiilor de suspendare prevăzute de lege

(3) Suspendarea dreptului de a încheia noi contracte și de a angaja personal pentru executarea acestora se dispune prin dispoziție a șefului inspectoratului de poliție județean sau, după caz, a directorului general al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, pe raza căruia/căreia persoana juridică își are sediul social, pe baza unui referat motivat în care sunt menționate faptele constatate și prevederile legale încălcate, precum și durata de suspendare propusă, în funcție de gravitatea faptelor comise

(4) După dispunerea măsurii, aceasta se comunică societății în cauză, Inspectoratului General al Poliției Române, Serviciului Român de Informații și Inspectoratului Teritorial de Muncă, precizându-se în mod clar durata suspendării, data de la care intervine măsura, precum și obligațiile ce revin conducătorului societății în această perioadă

(5) Măsura suspendării se publică pe pagina web a Inspectoratului General al Poliției Române.

Art. 37. -

(1) Anularea licenței de funcționare a societății specializate de pază și protecție, în cazurile prevăzute la art. 62 alin. (1) din Lege sau ca urmare a retragerii avizului prealabil al Serviciului Român de Informații, se dispune de către Inspectoratul General al Poliției Române sau, după caz, de către instanța de judecată

(2) Inspectoratul de poliție județean sau Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, după caz, sesizat/sesizată de săvârșirea uneia dintre faptele care atrag anularea licenței, în termen de 15 zile de la sesizare, efectuează cercetări și stabilește împrejurările comiterii faptei

(3) Actul de constatare a situației care atrage anularea licenței, documentele care au stat la baza constatării, originalul licenței de funcționare și raportul unității de poliție privind propunerea de anulare a licenței se înaintează Inspectoratului General al Poliției Române, care se pronunță în termen de 10 zile de la data sesizării

(4) În cazurile prevăzute la art. 62 alin. (1) lit. c) și d) din Lege, anularea licenței se dispune după rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești de condamnare a făptuitorului

(5) Măsura anulării licenței se comunică societății specializate de pază și protecție în cauză, inspectoratului de poliție județean sau Direcției Generale de Poliție a Municipiului București care a făcut propunerea, Serviciului Român de Informații, precum și oficiului registrului comerțului pe raza căruia funcționează societatea, pentru înscrierea mențiunii

(6) Măsura anulării licenței de funcționare poate fi atacată în justiție, potrivit legii, de către societatea sancționată, iar până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești societatea specializată de pază și protecție beneficiază de toate drepturile privind încheierea de contracte de servicii și angajarea de personal

(7) Măsura anulării licenței de funcționare a societății specializate de pază și protecție se publică pe pagina web a Inspectoratului General al Poliției Române.

Art. 38. -

(1) La cererea conducătorului societății specializate, precum și în situația în care licența nu este reînnoită, Inspectoratul General al Poliției Române actualizează în mod corespunzător informațiile din Registrul național al societăților licențiate

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) se depune la inspectoratul de poliție județean, respectiv la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București pe raza căruia/căreia societatea specializată de pază și protecție își are sediul social sau la Inspectoratul General al Poliției Române, împreună cu originalul licenței.

Art. 39. - În situația pierderii, distrugerii sau furtului licenței de funcționare, organele de poliție eliberează, la cerere, un duplicat al acesteia.

Art. 40. - Modelul licenței de funcționare este prevăzut în anexa nr. 4.

CAPITOLUL III Selecția, atestarea, angajarea, pregătirea și dotarea personalului de pază și gardă de corp

SECȚIUNEA 1 Selecția, atestarea și angajarea personalului de pază și gardă de corp

Art. 41. -

(1) Conducătorii unităților și conducătorii societăților specializate de pază și protecție au obligația încadrării personalului cu atribuții de pază sau gardă de corp doar din rândul persoanelor care îndeplinesc condițiile privind pregătirea profesională și atestarea, prevăzute la art. 41 alin. (1) din Lege, cu excepția situației prevăzute la art. 40 alin. (3) din Lege

(2) În vederea angajării în condițiile prevăzute la art. 40 alin. (3) din Lege, persoanele care îndeplinesc condițiile legale dau o declarație pe propria răspundere cu privire la faptul că nu au mai fost angajate ca personal de pază sau gardă de corp

(3) Pentru obținerea avizului Serviciului Român de Informații, unitățile prevăzute la art. 40 alin. (2) din Lege înaintează acestei instituții adresa de solicitare a avizului însoțită de copia certificată a documentelor de identitate pentru fiecare persoană angajată în vederea executării serviciului de pază. Neacordarea avizului de către Serviciul Român de Informații nu se motivează în situația în care este fundamentată pe date și informații ce privesc siguranța națională a României.

Art. 42. - Verificarea cunoașterii limbii române de către cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European se face de către angajator pe baza unui interviu și a unei probe scrise.

Art. 43. - Certificatul de competențe profesionale prevăzut la art. 41 alin. (5) din Lege se obține la cerere și este eliberat de centrele de evaluare a competențelor profesionale autorizate conform legii și cuprinde întreaga arie ocupațională.

Art. 44. -

(1) Ocupația de bază în domeniul pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor și gardă de corp este „agent de securitate” și se dobândește prin absolvirea cursului de calificare de bază „agent de securitate” și promovarea examenului în acest sens

(2) Polițiștii care fac parte din comisiile de examinare constituite potrivit dispozițiilor art. 41[$sup$]1[/$sup$] din Lege sunt selectați din rândul celor cu experiență de minimum 2 ani în domeniul sistemelor de securitate

(3) Tematica programelor de formare profesională de bază și perfecționare este prevăzută în anexa nr. 5

(4) Pentru a îmbunătăți cunoștințele acumulate anterior, angajatorii sunt obligați să asigure pregătirea continuă a personalului de execuție până la șeful de tură inclusiv, în limita a cel puțin 20 de ore anual, prin furnizori de formare profesională autorizați, în baza tematicii-cadru stabilite anual de Inspectoratul General al Poliției Române și aprobate de Autoritatea Națională pentru Calificări. Răspunderea pentru desfășurarea pregătirii continue revine conducătorului societății sau, după caz, responsabilului cu pregătirea din cadrul societății

(5) Personalul de pază care a absolvit până la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice cursul de calificare pentru ocupația de agent pază și ordine - cod nomenclator 5169.1.1 este asimilat absolvenților cursului de calificare profesională de bază.

Art. 45. - Pentru ocupațiile agent control acces, agent de securitate incinte, agent gardă de corp, agent de intervenție pază și ordine și agent transport valori se organizează cursuri de specializare, la care pot participa doar absolvenții cursului de calificare de bază.

Art. 46. -

(1) Copia procesului-verbal prin care se constată contravenția prevăzută la art. 60 lit. e) din Lege, pentru încălcarea de către personalul de pază ori gardă de corp a obligațiilor și atribuțiilor prevăzute la art. 48-50 din Lege, se înaintează de către organul din care face parte agentul constatator, în termen de 5 zile, inspectoratului de poliție județean sau, după caz, Direcției Generale de Poliție a Municipiului București în a cărui/cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința persoana sancționată

(2) Unitățile de poliție prevăzute la alin. (1) țin evidența sancțiunilor contravenționale care impun retragerea atestatului personalului de pază sau gardă de corp și au obligația de a se sesiza din oficiu cu privire la îndeplinirea condițiilor de retragere a atestatului prevăzute de lege

(3) Retragerea atestatului personalului de pază sau gardă de corp se dispune de către conducerea inspectoratului de poliție județean sau, după caz, a Direcției Generale de Poliție a Municipiului București în a cărui/cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința persoana sancționată, după caz, pe baza:

a) actului prin care s-a dispus începerea urmăririi penale pentru o infracțiune în legătură cu serviciul sau o infracțiune cu intenție;

b) procesului-verbal de constatare a contravenției și aplicare a sancțiunii contravenționale neatacat cu plângere în termenul legal sau, după caz, a hotărârii judecătorești irevocabile prin care s-a soluționat plângerea împotriva procesului-verbal;

c) documentelor ce atestă pierderea aptitudinilor fizice sau de declarare a iresponsabilității

(4) Măsura retragerii atestatului se înscrie în baza de date informatizată și este comunicată în termen de 10 zile unității angajatoare, persoanei în cauză și emitentului atestatului.

Art. 47. - Certificatul de absolvire pentru ocupația „manager de securitate” se eliberează de către furnizorii de formare profesională autorizați potrivit legii, după absolvirea cursurilor de specializare organizate pe baza unei tematici-cadru stabilite de Inspectoratul General al Poliției Române și aprobate de Autoritatea Națională pentru Calificări.

Art. 48. - În situația pierderii, distrugerii sau furtului atestatului, organele de poliție eliberează, la cerere, un duplicat al acestuia.

Art. 49. - Modelul atestatului profesional este prevăzut în anexa nr. 6A. SECȚIUNEA a 2-a Dotarea și folosirea însemnelor și a mijloacelor de apărare

Art. 50. -

(1) Angajatorii au obligația dotării personalului de pază și gardă de corp cu ecusoane de identificare, potrivit art. 43 din Lege

(2) Cu excepția situației în care personalul de pază și gardă de corp nu deține atestat profesional, fiind angajat în condițiile art. 41 alin. (2), în ecusonul de identificare se menționează seria și numărul atestatului profesional

(3) Ecusonul se poartă în partea stângă superioară a uniformei, la vedere, asigurând vizibilitatea datelor de identificare

(4) Modelul ecusonului de identificare este prevăzut în anexa nr. 6B.

Art. 51. - Mijloacele din dotare pot fi folosite, în condițiile legii, în caz de legitimă apărare sau stare de necesitate, precum și pentru apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor, a avutului public și privat și oprirea acțiunilor violente ale elementelor turbulente.

Art. 52. -

(1) Personalul de pază și gardă de corp, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, poate fi dotat cu arme de foc, în condițiile legii, bastoane din cauciuc sau tip tomfe, spray iritant-lacrimogen, dispozitive cu electroșocuri omologate și certificate de instituții abilitate, precum și mijloace de comunicații

(2) Pentru asigurarea pazei și securității obiectivelor păzite, personalul de pază poate fi dotat cu animale de serviciu, respectiv cai și câini, special dresați și antrenați, conform prevederilor planului de pază și/sau regulamentului de organizare și funcționare al societății specializate de pază și protecție

(3) Este interzisă dotarea personalului de pază sau gardă de corp ori folosirea de către acesta a cagulelor, măștilor pentru acoperirea feței sau a cătușelor metalice

(4) Sunt interzise montarea sau folosirea de mijloace de semnalizare luminoasă ori acustică, precum și inscripționarea, contrar prevederilor legale, a autovehiculelor utilizate de personalul societăților specializate de pază și protecție.

Art. 53. -

(1) Bastoanele din cauciuc sau tip tomfe pot fi folosite atunci când procedeele de luptă corp la corp nu au dat rezultatele scontate ori mijloacele de atac ale agresorilor nu pot fi anihilate în alt mod

(2) Sunt interzise dotarea personalului de pază și gardă de corp, precum și folosirea de către acesta a bastoanelor confecționate din alte materiale decât cauciucul.

Art. 54. - Pentru împiedicarea și oprirea acțiunii persoanelor agresive care atacă personalul de pază și gardă de corp sau alte persoane pot fi folosite spray-urile lacrimogene de mică capacitate, de maximum 100 ml.

CAPITOLUL IV Paza transporturilor bunurilor și valorilor, precum și a transporturilor cu caracter special

Art. 55. -

(1) Transportul bunurilor și valorilor, constând în sume de bani, titluri de credite, cecuri sau alte înscrisuri de valoare, bijuterii, metale și pietre prețioase, se efectuează cu mijloace de transport anume destinate

(2) Prin mijloace de transport anume destinate se înțelege:

a) autovehicule blindate și semiblindate care, prin construcție, dotare și exploatare, au rolul de a asigura rezistența la acțiunea armelor de foc pentru protecția personalului însoțitor și rezistența la efracție a compartimentului de valori;

b) autovehicule special amenajate având compartimentul de valori rezistent la efracție, fixat de caroserie și prevăzut cu încuietori acționate din panoul de control al conducătorului auto.

Art. 56. -

(1) Autovehiculele blindate sunt autovehicule care au protecție prin blindaj pentru compartimentele destinate personalului și valorilor. Aceste autospeciale trebuie atestate de un certificat în care se menționează clasele de rezistență la acțiunea armelor de foc, având cel puțin FB3 pentru blindaj, respectiv BR3 pentru geamuri, iar clasa de rezistență la efracție a compartimentului de valori de cel puțin nivel 3, conform standardelor europene aplicabile

(2) Autovehiculele semiblindate au protecție prin blindaj pentru compartimentele destinate personalului, având clasele de rezistență sub clasele prevăzute la alin. (1), atestate de un certificat

(3) Compartimentul de valori al autovehiculelor blindate și semiblindate este prevăzut cu o singură ușă, care este asigurată cu închidere centralizată a mașinii și cu două încuietori mecanice sigure

(4) Certificarea elementelor folosite la blindajul autovehiculelor prevăzute la alin. (1) se realizează de un organism abilitat în acest sens.

Art. 57. -

(1) Derularea transporturilor bunurilor și valorilor se realizează cu respectarea următoarelor cerințe minime:

a) transporturile bunurilor și valorilor în cuantum sau cu o valoare de peste 500.000 euro ori echivalentul în lei se asigură cu mijloace de transport blindate și se realizează, după caz, cu jandarmi sau agenți ai unei societăți specializate de pază și protecție, înarmați cu arme de foc letale, în condițiile legii;

b) transporturile bunurilor și valorilor în cuantum sau cu o valoare cuprinsă între 100.000 și 500.000 euro ori echivalentul în lei se asigură cu mijloace de transport blindate sau semiblindate și se realizează, după caz, cu jandarmi ori agenți ai unei societăți specializate de pază și protecție, înarmați cu arme de foc letale, în condițiile legii;

c) transporturile bunurilor și valorilor în cuantum sau cu o valoare cuprinsă între 10.000 și 100.000 euro ori echivalentul în lei se asigură cu mijloace de transport blindate, semiblindate sau special amenajate, însoțite cu personal de pază propriu calificat și atestat ori agenți ai unei societăți specializate de pază și protecție, înarmați cu arme de foc, în condițiile legii

(2) Pentru bunurile și valorile în cuantum de sub 10.000 euro sau echivalentul în lei nu este obligatorie organizarea transportului de valori, în condițiile legii

(3) Pentru acoperirea riscurilor la pierdere, furt sau distrugere a valorilor transportate, transportatorul ori beneficiarul contractului de transport, potrivit înțelegerii dintre părți, trebuie să dețină poliță de asigurare valabilă în raport cu bunurile sau valorile transportate.

Art. 58. -

(1) Planul de pază al transporturilor bunurilor și valorilor, precum și al transporturilor cu caracter special cuprinde în anexă traseele și adresele sediilor la/de la care se predau/preiau bunurile sau valorile monetare

(2) În cazul în care adresele sediilor prevăzute la alin. (1) suferă modificări ori se adaugă puncte de colectare/remitere, actualizarea planului se face prin depunerea anexelor refăcute la unitatea de poliție care a avizat planul de pază

(3) Modificările prevăzute la alin. (2) se notifică unității de poliție care a avizat planul de pază al transportului, înainte să devină operabile.

Art. 59. -

(1) Planul de pază al transportului cuprinde elementele prevăzute la art. 26 alin (2) din Lege și se depune la unitatea teritorială de poliție, cu cel puțin 15 zile înainte de data începerii activității de transport

(2) Actualizarea planului de pază al transportului se face numai în situația modificării dispozitivului de pază sau a regulilor de efectuare a pazei, precum și în cazul schimbării prestatorului ori a autovehiculelor prevăzute în planul de pază.

Art. 60. -

(1) Unitatea de poliție competentă teritorial analizează planul de pază al transporturilor și acordă avizul de specialitate în cel mult 15 zile de la data înregistrării solicitării

(2) Avizul poliției pentru planul de pază se retrage când nu mai sunt îndeplinite condițiile care au stat la baza acordării.

Art. 61. -

(1) În vederea asigurării securității personalului și a valorilor transportate, autovehiculele blindate și semiblindate se echipează cu dispozitive tehnice de pază, localizare și supraveghere, precum și sisteme de alarmare și de comunicații care să asigure legătura cu dispeceratul de monitorizare și alertare a poliției sau jandarmeriei, după caz

(2) Autovehiculele special amenajate se dotează cu dispozitive tehnice de pază și alarmare pe compartimentul de valori, precum și cu mijloace de comunicații, iar sistemul dealarmă se conectează la un centru de monitorizare și intervenție avizat de poliție

(3) Prin monitorizare se înțelege posibilitatea tehnică de stabilire, în orice moment, a poziției autospecialei și a direcției de deplasare și de semnalare a stării de pericol în caz de necesitate, precum și de înregistrare a parametrilor vectorilor de deplasare

(4) Monitorizarea și localizarea autovehiculelor de transport blindate și semiblindate se fac prin dispecerat cu operator care deservește o platformă tehnică special destinată.

Art. 62. - Pentru protecția bancnotelor transportate pot fi folosite soluții alternative care asigură posibilitatea de neutralizare a acestora în caz de efracție sau la deschidere neautorizată și descurajarea agresării personalului însoțitor.

Art. 63. -

(1) Personalul care asigură paza transportului de valori se dotează cu arme de foc și, după caz, cu bastoane din cauciuc sau tip tomfe, spray-uri iritant-lacrimogene, precum și mijloace de protecție individuală

(2) Mijloacele din dotarea efectivă se stabilesc în funcție de bunurile și valorile transportate, prin planul de pază

(3) Membrii echipajului unui vehicul care nu este blindat, dar care este amenajat și utilizat pentru transportul bancnotelor, bijuteriilor sau metalelor prețioase se dotează cu mijloace de protecție individuală, de autoapărare și intervenție.

Art. 64. - În cazul transporturilor produselor cu caracter special efectuate cu 3 sau mai multe autovehicule de transport, precum și în cazul transporturilor de materii nucleare ori radioactive, unitățile de jandarmi pun la dispoziție, contra cost, autovehicule inscripționate și dotate cu mijloace de semnalizare acustică și luminoasă.

Art. 65. -

(1) Vagoanele care transportă produse cu caracter special se dotează cu dispozitive tehnice de pază și alarmare conectate la vagonul corp de gardă

(2) Vagonul corp de gardă trebuie să asigure condiții de siguranță și dotare pentru odihnă, igienă, încălzire, iluminare, servirea mesei, depozitarea armamentului, muniției și mijloacelor de protecție și intervenție

(3) Navele de transport al produselor cu caracter special și cele destinate transportului efectivelor de jandarmi se prevăd cu sisteme de localizare, echipamente de navigație pe timp de noapte cu radar, sondă cu ultrasunete, dispozitive optice în infraroșu, dispozitive acustice de semnalizare

(4) Navele destinate transportului efectivelor de jandarmi trebuie să asigure viteze de deplasare mai mari decât cele ale eșalonului de transport.

Art. 66. -

(1) Transportul valorilor monetare aparținând unităților se poate efectua fără utilizarea mijloacelor de transport, în mod excepțional, numai pentru valorile prevăzute la art. 57 alin. (1) lit. c), atunci când nu este posibilă realizarea acestuia cu mijloacele de transport prevăzute de lege, în următoarele cazuri:

a) valorile monetare sunt transferate în același imobil sau complex comercial;

b) locurile de depozitare sau distribuire sunt situate la o distanță de până la 300 metri

(2) Pentru efectuarea transportului valorilor în condițiile prevăzute la alin. (1) se asigură protecția persoanei cu personal de pază dotat cu mijloace de protecție și autoapărare sau folosirea genților securizate de transport certificate, prevăzute cu sisteme de neutralizare a bancnotelor

(3) Pentru protecția factorilor poștali aflați în serviciul de distribuire a unor sume de bani, conducerea companiei are obligația să asigure dotarea necesară care să prevină sustragerea bancnotelor deținute, prin sistemele prevăzute la alin. (2) sau alte măsuri similare pentru descurajarea agresiunilor asupra personalului de serviciu.

CAPITOLUL V Sisteme tehnice de protecție și de alarmare împotriva efracției

SECȚIUNEA 1 Mijloace de protecție și de alarmare împotriva efracției

Art. 67. -

(1) Asocierea măsurilor și a mijloacelor de siguranță prin introducerea mijloacelor mecanofizice de protecție și a sistemelor de detecție, supraveghere și alarmare se face în baza analizei de risc la efracție, elaborată în condițiile art. 2

(2) Deținătorul sistemelor de supraveghere are obligația afișării în unitate a unor semne de avertizare cu privire la existența acestora

(3) Conducătorii unităților au obligația folosirii mijloacelor de protecție mecanofizică și a echipamentelor componente ale sistemelor de alarmare care sunt certificate conform standardelor europene sau naționale în vigoare de către organisme acreditate din țară ori din statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European

(4) Beneficiarul subsistemului de televiziune cu circuit închis are obligația punerii la dispoziția organelor judiciare, la solicitarea scrisă a acestora, a înregistrărilor video și/sau audio în care este surprinsă săvârșirea unor fapte de natură penală.

Art. 68. -

(1) Sunt supuse avizării poliției proiectele sistemelor de alarmare destinate următoarelor categorii de obiective:

a) unități de interes strategic și obiective aparținând infrastructurilor critice;

b) unități sau instituții de interes public;

c) instituții de creditare, unități poștale, puncte de schimb valutar, case de amanet, unități profilate pe activități cu bijuterii din metale sau pietre prețioase;

d) magazine de arme și muniții;

e) stații de comercializare a carburanților/combustibililor;

f) săli de exploatare a jocurilor de noroc;

g) centre de procesare;

h) casierii furnizori și servicii de utilități;

i) obiective industriale;

j) depozite;

k) instalații tehnologice

(2) Proiectarea, instalarea, modificarea, monitorizarea, întreținerea și utilizarea sistemelor de alarmare împotriva efracției se fac cu respectarea normelor tehnice prevăzute în anexa nr. 7.

Art. 69. -

(1) Proiectul sistemului de alarmare se depune de către beneficiar spre avizare la inspectoratele județene de poliție ori la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București pe raza cărora/căreia se află obiectivul, înainte de începerea lucrărilor de execuție

(2) Avizul proiectului se acordă de personalul de specialitate al poliției, în termen de 15 zile de la depunere, în următoarele situații:

a) sunt îndeplinite cerințele minime prevăzute în anexa nr. 1;

b) componența, calitatea și funcționalitatea sistemelor asigură detecția pătrunderii neautorizate, supravegherea și înregistrarea video, precum și transmiterea la distanță a semnalelor tehnice și de alarmare;

c) proiectul sistemului de alarmare a fost elaborat cu respectarea condițiilor prevăzute în anexa nr. 7.

Art. 70. -

(1) Proiectele sistemelor de alarmare se elaborează de personalul tehnic al societăților specializate în domeniul sistemelor de alarmare împotriva efracției, cu competențe profesionale specifice, cu respectarea cerințelor din prezentele norme metodologice și a normativelor tehnice specifice

(2) La întocmirea proiectului, personalul tehnic de specialitate este obligat să prevadă doar componente ale sistemelor de alarmare care sunt certificate în conformitate cu standardele naționale sau europene de profil și în concordanță cu gradul de siguranță impus de caracteristicile obiectivului protejat

(3) Proiectantul sistemului de securitate răspunde pentru respectarea prezentelor norme metodologice în faza de proiect, iar societatea care instalează sistemul de securitate este răspunzătoare de implementarea și respectarea proiectului de execuție

(4) Orice modificare în faza de instalare a sistemului de securitate se face după consultarea proiectantului sistemului de securitate, iar ulterior punerii în funcțiune a sistemului, după consultarea unui proiectant autorizat.

Art. 71. -

(1) Modificarea sistemului prin suplimentarea de echipamente ori înlocuirea de componente, care nu afectează cerințele inițiale, se materializează prin actualizarea proiectului cu fișe modificatoare ori prin completarea manuală pe proiectul existent, în cazul unor modificări minore, certificate de proiectant

(2) Modificările prevăzute la alin. (1) nu sunt supuse avizului poliției

(3) Modificarea sistemului prin diminuarea componentelor prevăzute în proiectul avizat de către poliție se supune unui nou aviz.

Art. 72. - Participarea specialistului poliției la punerea în funcțiune a sistemelor de alarmare se face la cererea beneficiarului, pentru aplicațiile avizate.

Art. 73. -

(1) Elementele de protecție mecanofizică destinate asigurării securității la efracție a valorilor pot fi folosite dacă acestea dețin documente de certificare a conformității cu standardele europene sau naționale de profil, care să ateste clasa de rezistență la efracție la atac manual ori de rezistență la acțiunea armelor de foc

(2) Nivelul de rezistență al acestor produse se aliniază în funcție de valorile protejate, conform anexei nr. 1. SECȚIUNEA a 2-a Licențierea și funcționarea societăților specializate în sisteme de alarmare împotriva efracției. Reînnoirea licenței

Art. 74. - Societățile specializate în sisteme de alarmare împotriva efracției sunt societăți comerciale care au înscris ca obiect de activitate unul sau mai multe dintre următoarele coduri CAEN: 4321, 7112 sau 8020, au un sediu înregistrat și autorizat pentru organizarea administrativă și coordonarea operativă a personalului angajat și au dobândit dreptul de a presta serviciile prevăzute de Lege, conform licenței acordate de Inspectoratul General al Poliției Române.

Art. 75. - În înțelesul prezentelor norme metodologice, prin conducător al unei unități specializate în sisteme de alarmare împotriva efracției se înțelege administratorul societății comerciale, președintele consiliului de administrație, directorul general ori executiv cu atribuții în domeniul proiectării, instalării sau întreținerii sistemelor tehnice de securitate.

Art. 76. -

(1) În vederea obținerii licenței de funcționare pentru a desfășura activități de proiectare, instalare, modificare sau întreținere a sistemelor de alarmare împotriva efracției și/sau servicii privind sistemele de securizare, reprezentantul legal al societății depune la inspectoratul de poliție județean competent sau la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, pe bază de opis, următoarele documente:

a) documentele prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. a), f), g) și h);

b) regulamentul de organizare și funcționare, care cuprinde: organigrama societății comerciale, din care să rezulte organizarea activității în domeniul pentru care se cere licențierea, mijloacele tehnice din dotare și procedurile de lucru specifice activității pentru care se solicită licențierea sau, atunci când există implementat un sistem de management al calității, procedurile de lucru pentru domeniul în care se solicită licențierea;

c) documente privind dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 20 alin. (10) din Lege de către conducătorul societății

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. c), necesare acordării avizului prevăzut de art. 20 alin. (9) din Lege, sunt:

a) documentele prevăzute la art. 25 alin. (2) lit. a)-c);

b) copie certificată de pe certificatul de competențe pentru ocupația „proiectant sisteme de securitate”, „inginer sisteme de securitate” ori „tehnician sisteme de securitate”;

c) declarație pe propria răspundere cu privire la cunoașterea obligației păstrării confidențialității datelor și informațiilor obținute în procesul muncii, potrivit art. 32 din Lege.

Art. 77. - Prevederile art. 25 alin. (3) și (4), art. 26 și 27 se aplică în mod corespunzător.

Art. 78. -

(1) Societățile comerciale licențiate sau autorizate să desfășoare activități în domeniul sistemelor electronice de securitate într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European au obligația notificării Inspectoratului General al Poliției Române la semnarea contractului cu derulare în totalitate sau în parte pe teritoriul României, iar începerea execuției se face după obținerea acordului autorității

(2) În cazul în care societatea comercială prevăzută la alin. (1) nu deține licența sau autorizația prevăzută la alin. (1), aceasta trebuie să urmeze procedurile de licențiere prevăzute de legislația din România

(3) Documentația de notificare cuprinde: datele de identificare ale persoanei juridice și ale conducătorului societății comerciale prevăzute la alin. (1), autorizația sau licența deținută, autoritatea emitentă care să facă dovada abilitării.

Art. 79. - Licențierea persoanelor fizice autorizate în baza actelor normative care stabilesc organizarea și desfășurarea unor activități economice de către persoane fizice se realizează în aceleași condiții precum cele prevăzute pentru societățile comerciale.

Art. 80. - Societățile specializate în sisteme de alarmare împotriva efracției pot presta serviciile licențiate dacă conducătorul acestora deține avizele poliției și Serviciului Român de Informații, iar personalul tehnic de specialitate este calificat și avizat pentru activitățile respective. Avizul negativ al Serviciului Român de Informații nu se motivează în situația în care este fundamentat pe date și informații ce privesc siguranța națională a României.

Art. 81. - Conducătorii societăților specializate în sisteme de alarmare au obligația de a consemna în registrul special contractele încheiate, în termen de 5 zile de la încheierea acestora, în ordine cronologică.

Art. 82. - Pentru verificarea lucrărilor executate, conducătorul societății specializate în sisteme de alarmare trebuie să asigure controlul acestora prin personal desemnat.

Art. 83. - În vederea evidențierii lucrărilor executate, conducătorul societății specializate în sisteme de alarmare are obligația să înființeze și să asigure documentele specifice prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 84. - Semestrial, până la data de 15 iunie, respectiv 15 decembrie, conducerea societății specializate în sisteme de alarmare are obligația să informeze, în scris, inspectoratul de poliție județean pe raza căruia își are sediul societatea sau, după caz, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București despre activitățile desfășurate, conform modelului publicat pe pagina de web a Inspectoratului General al Poliției Române.

Art. 85. -

(1) Conducătorii și personalul tehnic al societăților specializate în domeniul sistemelor de alarmare și al mijloacelor de protecție mecanofizice sunt obligați să păstreze confidențialitatea informațiilor referitoare la sistemele instalate sau avute în întreținere

(2) Personalul de conducere și cel tehnic din cadrul societăților specializate care a încetat raporturile de serviciu nu are dreptul să intervină în sistemele executate de societate ori să divulge informațiile referitoare la sistemele instalate sau avute în întreținere.

Art. 86. - La solicitarea beneficiarului, după îndeplinirea clauzelor contractuale, conducerea societății instalatoare a sistemului de alarmare împotriva efracției sau care a asigurat mentenanța acestuia are obligația predării în termen de 15 zile a tuturor codurilor valabile, a software-ului și a documentației aferente, pe bază de proces-verbal.

Art. 87. -

(1) Reînnoirea licențelor de funcționare a societăților specializate în sisteme de alarmare împotriva efracției se solicită cu cel puțin 90 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate

(2) În vederea reînnoirii licenței de funcționare, conducătorul societății specializate în sisteme de alarmare împotriva efracției are obligația depunerii, în termenul prevăzut la alin. (1), la inspectoratul județean de poliție sau, după caz, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București pe raza căruia/căreia își are sediul social a următoarelor documente:

a) documentele prevăzute la art. 28 alin. (2), cu excepția certificatului de înregistrare a mărcii la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci;

b) certificatul de cazier judiciar pentru personalul tehnic angajat;

c) declarație pe propria răspundere cu privire la contractele executate și în derulare, încadrarea organigramei și existența personalului de specialitate, precum și dotarea tehnico-materială a societății.

Art. 88. - Inspectoratul General al Poliției Române acordă reînnoirea licenței numai dacă:

a) societatea are unul dintre obiectele de activitate prevăzute la art. 74 și se află în funcțiune;

b) personalul tehnic este avizat și are competențe specifice în domeniul sistemelor de alarmare împotriva efracției;

c) societatea funcționează la sediile declarate și înregistrate;

d) conducătorul societății specializate de pază și protecție este avizat și îndeplinește în continuare condițiile stabilite la art. 20 alin. (10) din Lege;

e) societatea deține mijloacele tehnico-materiale în vederea desfășurării activității pentru care a fost licențiată;

f) este respectat termenul de depunere a documentației complete pentru solicitarea reînnoirii licenței;

g) se menține avizul Serviciului Român de Informații;

h) conducătorul societății a pus la dispoziția organelor de poliție competente documentele, datele și informațiile solicitate de acestea în exercitarea atribuțiilor prevăzute de Lege sau de prezentele norme metodologice.

Art. 89. -

(1) Copia procesului-verbal prin care se constată și se sancționează nerespectarea prevederilor art. 28 alin. (6) și (7), art. 30 și art. 34 alin. (2) din Lege se înaintează de către organul din care face parte agentul constatator, în termen de 5 zile, inspectoratului de poliție județean sau, după caz, Direcției Generale de Poliție a Municipiului București în a cărui/cărei rază teritorială se află sediul social al societății specializate în sisteme de alarmare împotriva efracției

(2) Prevederile art. 36-40 se aplică în mod corespunzător.

CAPITOLUL VI Dispeceratele de monitorizare a sistemelor de alarmare

împotriva efracției

Art. 90. -

(1) Societățile specializate de pază și protecție, precum și cele din domeniul sistemelor de alarmare împotriva efracției pot înființa dispecerate de zonă pentru prestarea serviciilor de monitorizare și intervenție, cu respectarea prevederilor art. 36 alin. (2) din Lege

(2) Unitățile pot organiza dispecerate pentru monitorizarea unităților proprii, cu asigurarea programării sistemelor locale și a intervențiilor prin societățile specializate în sisteme de alarmare, respectiv pază și protecție, cu respectarea prevederilor art. 36 alin. (2) din Lege

(3) Unitățile de jandarmi și poliția locală pot organiza dispecerate de monitorizare la care se conectează numai sistemele de alarmare din obiectivele asigurate cu pază de structura respectivă

(4) Conectarea și programarea centralelor abonaților la stația de dispecerizare a structurilor prevăzute la alin. (3), precum și inspecția tehnică periodică a echipamentelor monitorizate se fac de personalul tehnic al societăților specializate în sisteme de alarmare împotriva efracției

(5) Intervenția la evenimente se realizează numai prin personal calificat al societăților specializate de pază și protecție, al Jandarmeriei Române sau al poliției locale, potrivit competențelor.

Art. 91. - Prin asigurarea serviciilor de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efracției se înțelege:

a) realizarea conexiunii sistemului de alarmare aflat în obiectiv cu o stație de dispecerizare care asigură recepționarea semnalelor furnizate de centrala de alarmă a sistemului local și interogarea stării sistemului local;

b) verificarea periodică a conexiunii cu obiectivul;

c) preluarea cu operativitate a semnalelor recepționate de către operatorii stației de dispecerizare și verificarea veridicității alarmei prin dirijarea la fața locului a echipajelor de intervenție sau prin verificare tehnică de la distanță;

d) sesizarea autorităților competente în funcție de situație, când s-a stabilit că autorii au săvârșit fapte penale ori contravenționale;

e) asigurarea mentenanței periodice a sistemului de alarmă, a sistemului de transmitere a alarmei și a centrului de monitorizare;

f) asigurarea intervențiilor tehnice pentru eliminarea disfuncționalităților echipamentelor tehnice.

Art. 92. - În funcționare, dispeceratele de monitorizare asigură preluarea directă a semnalelor de la sistemele conectate, verificarea și alertarea echipajelor de intervenție, astfel încât să fie respectați timpii contractuali asumați și cei maximali stabiliți prin prezentele norme metodologice.

Art. 93. -

(1) Pentru a dobândi dreptul de a presta servicii de monitorizare și intervenție, operatorii economici trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să dețină stația de dispecerizare necesară recepționării semnalelor de la sistemele abonaților, în conformitate cu standardele europene sau naționale în vigoare;

b) să aibă personal angajat și avizat pentru asigurarea serviciului permanent al dispeceratului;

c) să dispună de un sediu înregistrat și autorizat pentru organizarea administrativă și coordonarea operativă a personalului angajat care să corespundă standardelor europene sau naționale în vigoare în privința organizării și funcționării unui centru de monitorizare și recepție a alarmelor;

d) să dețină echipamentele de comunicații și canal de date tip voce în conexiune on-line cu echipajele mobile de intervenție;

e) să dețină autoturismele și să aibă agenți de intervenție pază și ordine pentru verificarea alarmelor și intervenția la evenimente;

f) să dețină tehnica necesară pentru înregistrarea convorbirilor operatorului-dispecer cu echipajele, beneficiarul și autoritățile, precum și pentru stocarea acestora pe o perioadă de 30 de zile;

g) să dețină poliță de asigurare valabilă pentru acoperirea riscului privind activitatea de monitorizare și intervenție;

h) să aibă proceduri de lucru asumate prin regulamentul de organizare și funcționare al dispeceratului

(2) Pentru avizarea regulamentului de organizare și funcționare, solicitantul trebuie să depună la inspectoratul județean de poliție competent teritorial documentația prin care să facă dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1), iar, cu ocazia verificărilor efectuate de polițiști la locul de funcționare, să facă dovada existenței lor.

Art. 94. - Societatea care asigură serviciile de monitorizare și beneficiarul au obligația de a lua măsuri pentru preîntâmpinarea următoarelor situații:

a) sesizarea în mod eronat a autorităților pentru intervenția la obiectivele monitorizate;

b) nesesizarea efracției sau a stării de pericol ori sesizarea tardivă, din motive imputabile societății prestatoare sau beneficiarului;

c) declanșarea de alarme false repetate datorată neasigurării condițiilor de exploatare și mentenanță corespunzătoare a sistemelor de alarmă.

Art. 95. - Avizul dat regulamentului de organizare și funcționare al dispeceratului se retrage când nu mai sunt îndeplinite condițiile care au stat la baza acordării acestuia.

Art. 96. - Prestatorii serviciilor de monitorizare și operatorii economici care au organizat dispecerat de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efracției au obligația transmiterii semestrial, până la data de 15 iunie, respectiv 15 decembrie, a unor informări cu privire la activitățile desfășurate către unitatea de poliție competentă teritorial, conform modelului difuzat de poliție.

Art. 97. - Prestatorii serviciilor de monitorizare și operatorii economici au obligația de a asigura timpii de intervenție asumați contractual, fără a depăși 15 minute în localitățile urbane, respectiv 30 de minute în cele rurale, și de a lua, până la intervenția organelor judiciare, primele măsuri necesare conservării urmelor infracțiunii și a mijloacelor materiale de probă.

Art. 98. -

(1) Dispozitivul echipelor de intervenție se dimensionează în funcție de numărul de abonați, repartizarea și dispersia acestora, pentru asigurarea timpilor stabiliți

(2) Repartizarea echipajelor mobile de intervenție pe abonați și zone se face prin anexe la regulamentul de organizare și funcționare al dispeceratului de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efracției.

CAPITOLUL VII Dispoziții finale

Art. 99. -

(1) Cu ocazia controalelor efectuate de poliție pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind măsurile de asigurare a securității unităților, personalul abilitat pentru efectuarea controlului încheie un proces-verbal de constatare, în care se înscriu măsurile și termenele de remediere a deficiențelor

(2) La stabilirea termenelor de remediere a deficiențelor constatate cu ocazia unui control, organele de poliție au în vedere volumul și natura măsurilor care trebuie întreprinse pentru intrarea în legalitate a unității respective; termenele stabilite pentru remedierea deficiențelor nu pot depăși 60 de zile și pot fi prelungite, la solicitarea unităților controlate prevăzute la art. 2 alin. (1) din Lege, pentru motive întemeiate, cu cel mult 30 de zile

(3) Controalele care vizează verificarea măsurilor de securitate a unităților se efectuează prin personal de specialitate, pe baza unor delegații nominale cu durată și tematică determinate, aprobate de conducerea unității de poliție

(4) Conducătorii unităților răspund de soluționarea în termen a măsurilor stabilite în procesul-verbal prevăzut la alin. (1).

Art. 100. - Anexele nr. 1-5, 6A, 6B și 7 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA 2

Cerințe minimale de securitate, pe zone funcționale și categorii de unități CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Conducătorii unităților deținătoare de bunuri și valori au obligația de a identifica și stabili zonele funcționale, corespunzător activității desfășurate, și de a adopta măsuri necesare asigurării protecției vieții, integrității persoanelor și siguranței valorilor

(2) Zonele funcționale pentru care este necesară adoptarea unor măsuri de securitate sunt: a) zona de acces în unitate și zona perimetrală;

b) zona de tranzacționare;

c) zona de depozitare;

d) zona de expunere;

e) zona de transfer;

f) zona de procesare;

g) zona echipamentelor de securitate;

h) zona de tranzacții cu automate bancare.

Art. 2. -

(1) Prin zona de acces în unitate se înțelege locul amenajat cu elemente de închidere nestructurale destinate intrării sau ieșirii persoanelor. Căile de acces pot fi dedicate clienților, angajaților, transferului valorilor sau mixte. Zona perimetrală reprezintă limita fizică a construcției, constituită din elemente fixe sau mobile, cum ar fi: pereți, vitraje sau ferestre

(2) Zona de tranzacționare reprezintă spațiul în care operatorii manipulează valorile monetare sau bunurile în relația cu clienții

(3) Zona de depozitare reprezintă spațiul special amenajat pentru păstrarea în siguranță a valorilor monetare ori a bunurilor

(4) Zona de expunere reprezintă spațiul amenajat pentru prezentarea către public, în condiții de siguranță, a bunurilor sau valorilor

(5) Zona de transfer reprezintă spațiile prin care se vehiculează valorile între locul de depozitare și alte zone interioare sau exterioare în cazul transportului

(6) Zona de procesare reprezintă spațiul special destinat și amenajat pentru prelucrarea, numărarea și pregătirea pentru depozitare, alimentarea automatelor bancare sau transport al valorilor monetare

(7) Zona echipamentelor de securitate reprezintă spațiul restricționat accesului persoanelor neautorizate, destinat amplasării, funcționării sau monitorizării unor astfel de echipamente

(8) Zona de tranzacții cu automate bancare reprezintă spațiul în care clienții pot face operațiuni cu numerar prin intermediul unui automat bancar, care nu presupune existența unui operator.

Art. 3. -

(1) Structura subsistemului de alarmare la efracție este alcătuită din: centrala de alarmă cu tastaturile de operare, elementele de detecție, echipamentele de avertizare și semnalizare și alte componente specifice acestui tip de aplicații. Rolul funcțional al subsistemului este de a detecta pătrunderea în spațiile protejate a persoanelor neautorizate și de a sesiza stările de pericol din unitate

(2) Subsistemul de control al accesului cuprinde unitatea centrală, care gestionează punctele de control, unitățile de comandă, cititoarele, încuietorile sau dispozitivele electromagnetice de acționare a ușilor, și are rolul de restricționare a accesului neautorizat în spațiile protejate

(3) Subsistemul de televiziune cu circuit închis are în componență camerele video, echipamentele de multiplexare, stocare și posibilitatea de vizualizare a imaginilor preluate, în vederea observării/recunoașterii/identificării persoanelor.

Art. 4. - Beneficiarii sistemelor avizate sunt obligați să încheie contracte de întreținere periodică cu societăți licențiate, care să ateste funcționarea sistemului conform parametrilor tehnici.

Art. 5. -

(1) Protecția mecanofizică cuprinde elementele care asigură delimitarea fizică în scopul protejării vieții și integrității personalului operator sau restricționării accesului neautorizat la valori

(2) Gradul de siguranță/rezistență al elementelor de protecție mecanofizice utilizate în unități se stabilește proporțional cu cuantumul valorilor protejate și nivelul de risc determinat, recomandându-se alegerea unei clase de nivel mediu, definită de standardele europene/naționale de profil.

Art. 6. -

(1) Suprafețele vitrate exterioare până la o înălțime de 3 metri trebuie să asigure rezistența la atacuri manuale, conform standardelor europene sau naționale în domeniu, iar cele cu ferestre vor fi prevăzute cu gratii metalice care să asigure întârzierea pătrunderii în unitate ori se vor realiza cu deschidere limitată de maximum 10 cm

(2) Ușile exterioare trebuie să fie rezistente la atacuri manuale, în scopul întârzierii pătrunderii în unitate, având cel puțin clasa 1 de rezistență prevăzută de standardul european sau național în vigoare

(3) Operațiunile cu numerar în zonele de tranzacționare la unitățile financiar-bancare se pot efectua în spații amenajate, în care personalul este separat de clienți prin elemente de protecție rezistente la acțiunea armelor de foc și sertar de preluare indirectă a valorilor, sau prevăzute cu seifuri/dulapuri de casierie cu deschidere temporizată ori prin maşini de reciclare a numerarului

(4) Seifurile/Dulapurile de casierie cu temporizare se utilizează prin programarea unor timpi de deschidere de minimum 10 minute pentru sertarul de depozitare a numerarului

(5) Automatele bancare, respectiv distribuitoarele automate de numerar, mașinile de schimb valutar, mașinile de reciclare a numerarului, și mașinile, cum ar fi distribuitoarele de numerar destinate casierilor, se prevăd cu seifuri certificate, cu clasă de rezistență la efracție determinată, și se ancorează conform instrucțiunilor producătorului. În mod similar, seifurile/dulapurile de casierie cu temporizare trebuie să fie certificate, cu nivel de rezistență la efracție determinat, și se ancorează conform instrucțiunilor producătorului. CAPITOLUL II Cerințe minime pe categorii de unități

Art. 7. - Unitățile care nu efectuează operațiuni cu numerar nu au obligația încadrării în cerințele minime stabilite.

Art. 8. - Cerințele minime pentru unitățile de interes strategic și obiectivele aparținând infrastructurilor critice sunt următoarele:

a) sistemul de alarmare la efracție va asigura detecție perimetrală la nivelul gardului de protecție a obiectivului, pentru semnalarea pătrunderii neautorizate către personalul de pază aflat în serviciu;

b) obiectivul se protejează prin asigurarea pazei fizice.

Art. 9. -

(1) Din punctul de vedere al măsurilor de siguranță, instituțiile de creditare din categoria băncilor trebuie să respecte prezentele cerințe minimale de securitate

(2) Subsistemul de detecție a efracției trebuie să asigure protejarea căilor de acces în unitate, suprafețelor vitrate exterioare, camerei tehnice și a spațiilor cu valori și asigură semnalarea stărilor de pericol în zonele de lucru cu clienții și în spațiile cu valori

(3) Subsistemul de detecție a efracției se programează cu partiții (arii virtuale) distincte pentru spațiile cu valori, pentru a permite activarea inclusiv pe timpul programului și utilizarea numai de către personalul autorizat al unității

(4) În situația existenței pazei umane permanente, se programează partiții pentru efectuarea serviciului de pază: ușa de acces, traseele de patrulare interioare și accesul la grupul sanitar

(5) În cazul în care nu există pază fizică permanentă, sistemul de alarmare se conectează la un dispecerat de monitorizare și intervenție

(6) Zonele de depozitare se protejează prin folosirea detectorilor cu principii diferite de funcționare

(7) Personalul de conducere și cel din zonele de tranzacționare trebuie să dispună de elemente de semnalare a stării de pericol la amenințare, care transmit alarma în mod silențios

(8) Pentru situațiile de jaf se prevede un buton de panică, conectat pe zonă programată cu avertizare sonoră, care se va acționa imediat după părăsirea locului faptei de către autor și realizează semnalizarea optică în exteriorul unității a stadiului producerii evenimentului

(9) Sistemele de alarmare la efracție aferente spațiilor de depozitare a valorilor monetare trebuie să asigure dezactivarea temporizată și folosirea codurilor de armare/dezarmare cu semnalarea stării de pericol (coduri duress) la distanță în caz de amenințare

(10) Subsistemul de control al accesului trebuie să asigure restricționarea accesului neautorizat cel puțin în spațiile de manipulare a valorilor și echipamentelor de securitate

(11) Echipamentele de televiziune cu circuit închis trebuie să asigure preluarea de imagini din zona de acces, atât din exterior, cât și din interior, zona de lucru cu publicul, traseele de vehiculare și acces în spațiul de depozitare a valorilor, asigurând stocarea imaginilor pe o perioadă de 20 de zile

(12) Imaginile înregistrate în zona de acces trebuie să asigure identificarea persoanelor, iar pentru celelalte zone să permită recunoașterea

(13) Pentru asigurarea protecției mecanofizice a sediilor instituțiilor de creditare trebuie să se utilizeze elemente certificate pentru cel puțin clasa minimă de rezistență recomandată de standardele europene sau naționale din domeniu, după cum urmează:

a) ușile exterioare destinate transferului de valori trebuie să prezinte rezistență la efracție și să fie prevăzute cu sistemul de control al deschiderii din interior;

b) la unitățile cu personal redus, expuse riscurilor de jaf, poate fi asigurat un acces controlat.

Art. 10. -

(1) Instituțiile de creditare din categoria organizațiilor cooperatiste și instituțiile financiare nebancare ce derulează activități cu numerar au obligația de a asigura securitatea personalului și a valorilor monetare pe timpul manipulării, depozitării și transportului

(2) Cerințele pentru sistemele de securitate destinate acestor unități sunt similare cu cele prevăzute la art. 9, cu excepția celor menționate la alin. (8)-(12) și alin. (13) lit. b).

Art. 11. -

(1) Societățile comerciale care au ca obiect de activitate schimbul valutar au obligația implementării prezentelor cerințe minimale de securitate la punctele de schimb valutar

(2) Prin subsistemul de alarmare la efracție trebuie să se asigure semnalizarea și transmiterea la distanță a stărilor de pericol, a pătrunderii prin efracție în spațiul protejat și a forțării seifului

(3) Subsistemul de televiziune cu circuit închis trebuie să asigure preluarea imaginilor din zona clienților și a seifului, precum și stocarea imaginilor pe o perioadă de 20 de zile. Imaginile înregistrate trebuie să aibă calitatea necesară recunoașterii persoanelor din spațiul clienților

(4) Este obligatorie conectarea sistemului de alarmare la un dispecerat de monitorizare, în cazul în care nu există instituită paza fizică permanentă

(5) Pereții, ușa și ghișeul compartimentului casierului trebuie să asigure protecția la acțiunea armelor de foc și preluarea indirectă a valorilor, iar valorile monetare se păstrează și se depozitează conform plafoanelor stabilite, în seifuri certificate, cu grad de rezistență la efracție determinat, ancorate conform instrucțiunilor producătorului

(6) Accesul pe timpul programului de lucru în unități care au spațiu de lucru cu publicul este permis prin controlul deschiderii ușii din interior, iar operațiunile cu numerar se efectuează în condiții de siguranță, cu ușa ghișeului închisă și asigurată

(7) Punctele de schimb valutar din incinta spațiilor comerciale pot funcționa fără amenajarea compartimentului blindat, cu condiția folosirii seifului/dulapului de casierie cu temporizare și a avertizării corespunzătoare.

Art. 12. -

(1) Asigurarea securității personalului, valorilor și a bunurilor deținute de casele de amanet, unitățile profilate pe activități cu bijuterii din metale sau pietre prețioase ori magazinele de comercializare a armelor și munițiilor se realizează prin adoptarea prezentelor cerințe minimale de securitate

(2) Cerințele pentru sistemele de alarmare destinate acestor unități sunt similare cu cele prevăzute la art. 11 alin. (2)-(4)

(3) Valorile monetare și/sau bunurile amanetate ori deținute cu orice titlu se depozitează în seifuri certificate, cu clasă de rezistență la efracție determinată, ancorate conform cerințelor producătorului

(4) Bunurile destinate comercializării se expun pe timpul programului în spații delimitate prin vitraje și elemente rezistente la atacuri manuale și asigurate cu încuietori.

Art. 13. -

(1) Măsurile de securitate destinate unităților poștale trebuie să fie conforme cu prezentele cerințe minimale de securitate

(2) Subsistemul de detecție a efracției trebuie să protejeze căile de acces în unitate și spațiile cu valori și semnalează stările de pericol în zonele de lucru cu clienții și în spațiile de depozitare a valorilor

(3) Subsistemul de control al accesului trebuie să asigure restricționarea accesului neautorizat cel puțin în spațiile de depozitare a valorilor și, după caz, în cele de manipulare

(4) La unitățile din localitățile urbane trebuie să se asigure preluarea imaginilor din zona clienților și a seifului prin subsistemul de televiziune cu circuit închis, precum și stocarea imaginilor pe o perioadă de 20 de zile. Imaginile înregistrate vor avea calitatea necesară recunoașterii persoanelor din spațiul clienților

(5) În situația în care obiectivele din această categorie nu au pază fizică permanentă, sistemul de alarmare împotriva efracției se conectează la un dispecerat de monitorizare a alarmelor și intervenție

(6) Valorile monetare sau de altă natură se depozitează în seifuri, case de bani sau dulapuri de securitate certificate, cu clasă de rezistență la efracție determinată, ancorate conform cerințelor producătorului, după caz

(7) Ghișeele pentru operațiuni cu numerar se dotează cu seifuri/dulapuri de casierie cu temporizare, programate conform precizărilor prevăzute la art. 6 alin. (4), cu excepția celor din mediul rural.

Art. 14. -

(1) În stațiile de comercializare a carburanților/combustibililor se asigură prezentele cerințe minime de securitate

(2) Prin subsistemul de alarmare la efracție trebuie să se asigure sesizarea stărilor de pericol la adresa persoanelor și se protejează spațiile cu valori

(3) Echipamentele de televiziune cu circuit închis trebuie să asigure preluarea de imagini din zonele de lucru cu numerar, de depozitare și de la pompele de distribuție, asigurând stocarea acestora pe o perioadă de 20 de zile. Imaginile înregistrate trebuie să aibă calitatea necesară identificării numerelor autovehiculelor în zona pompelor, respectiv recunoașterii persoanelor care acced în spațiul stației

(4) În situația în care obiectivele din această categorie nu au pază fizică permanentă, sistemul de alarmare împotriva efracției se conectează la un dispecerat de monitorizare a alarmelor

(5) Stațiile cu program permanent și cele amplasate la periferia localității sau în zone izolate se dotează cu seif de depozitare, în care se pot introduce valori fără deschiderea ușii seifului, certificat, cu clasă de rezistență la efracție determinată, care trebuie ancorat de pardoseală ori perete, conform instrucțiunilor producătorului. Cheile seifului nu se țin de către personalul de serviciu, aspect adus la cunoștința clienților prin afișarea semnalizării respective.

Art. 15. -

(1) În spațiile comerciale cu suprafețe mai mari de 500 m[$sup$]2[/$sup$] măsurile de securitate adoptate trebuie să corespundă prezentelor cerințe minimale de securitate

(2) Subsistemul de alarmare la efracție trebuie să asigure protejarea căilor de acces, a zonelor cu valori, locurilor de depozitare și sesizarea stărilor de pericol la adresa persoanelor

(3) Prin subsistemul de televiziune cu circuit închis trebuie să se preia imagini din zonele caselor de marcat, intrărilor și ieșirilor, spațiilor de procesare, depozitare și de transfer al valorilor, precum și din spațiile amenajate pentru parcare. Imaginile înregistrate trebuie să aibă calitatea necesară recunoașterii persoanelor din spațiul clienților

(4) Pentru menținerea ordinii interioare, pe perioada programului de lucru este obligatorie asigurarea pazei fizice.

Art. 16. -

(1) În sălile și incintele de exploatare a jocurilor de noroc cu achitarea premiilor pe loc, exceptând spațiile în care funcționează mai puțin de 3 aparate slot-machine sau cele pentru bingo în sistem TV, precum și în spațiile în care se desfășoară activități conexe, care presupun încasarea taxelor de joc, achitarea premiilor sau depozitarea fondurilor de câștiguri, se asigură prezentele cerințe minimale de securitate

(2) Prin subsistemul de alarmare la efracție trebuie să se asigure sesizarea stărilor de pericol la adresa persoanelor și protejarea spațiilor cu valori

(3) Echipamentele de televiziune cu circuit închis trebuie să asigure preluarea de imagini din zonele de casierie, de depozitare a valorilor și exteriorul intrării în unitate, asigurând stocarea imaginilor pe o perioadă de 20 de zile. Imaginile înregistrate trebuie să aibă calitatea necesară pentru recunoașterea persoanelor care acced în spațiul respectiv

(4) Valorile monetare sau de altă natură se depozitează în seifuri certificate, cu clasă de rezistență la efracție determinată, ancorate conform instrucțiunilor producătorului

(5) În situația în care obiectivele din această gamă nu au pază fizică permanentă, sistemul de alarmare împotriva efracției se conectează la un dispecerat de monitorizare a alarmelor și intervenție.

Art. 17. -

(1) Casieriile furnizorilor de utilități se amenajează pentru a se asigura securitatea persoanelor și a valorilor manipulate și depozitate

(2) Prin subsistemul de alarmare la efracție trebuie să se asigure sesizarea stărilor de pericol la adresa persoanelor și protejarea spațiilor cu valori

(3) Echipamentele de televiziune cu circuit închis trebuie să asigure preluarea de imagini din zonele de intrare, de lucru cu numerar, de depozitare a valorilor, asigurând stocarea imaginilor pe o perioadă de 20 de zile. Imaginile înregistrate trebuie să aibă calitatea necesară pentru recunoașterea persoanelor care acced în spațiul respectiv

(4) Valorile monetare sau de altă natură se depozitează în seifuri certificate, cu clasă de rezistență la efracție determinată, fixate conform instrucțiunilor producătorului

(5) Operațiunile cu numerar se desfășoară potrivit cerințelor prevăzute la art. 6 alin. (3)

(6) În situația în care obiectivele din această gamă nu au pază fizică permanentă, sistemul de alarmare împotriva efracției se conectează la un dispecerat de monitorizare a alarmelor și intervenție.

Art. 18. -

(1) Pentru asigurarea securității automatelor destinate tranzacțiilor cu numerar, indiferent de locul de amplasare, se vor respecta prezentele cerințe minimale cu privire la securitatea electronică și protecția mecanofizică

(2) Subsistemul de detecție a efracției trebuie să semnaleze deschiderea neautorizată a ușilor automatului bancar și acțiunea de forțare a acestuia

(3) Automatele bancare destinate tranzacțiilor cu numerar din sediile bancare trebuie să fie supravegheate video în zona clienților și în zona destinată alimentării

(4) Sistemul de detecție a efracției destinat protejării automatelor de tranzacții cu numerar aflate în exteriorul sediilor bancare trebuie să fie conectat la un dispecerat de monitorizare avizat

(5) Operațiunile de alimentare sau retragere a numerarului din automate se efectuează după asigurarea ușilor de acces în incintele în care funcționează, fără prezența persoanelor neautorizate.

Art. 19. - Pentru centrele de procesare a numerarului, măsurile de securitate vor cuprinde, suplimentar față de măsurile prevăzute la art. 9, paza fizică înarmată, protecția mecanofizică și supravegherea electronică perimetrală a imobilului și obiectivului.

 

ANEXA 3

Documentele specifice executării și evidențierii serviciului de pază prin forțe și mijloace civile și modelele acestora

Art. 1. - În efectuarea serviciului de pază, personalul este obligat să consemneze, potrivit atribuțiilor care îi revin, activitățile desfășurate, folosind următoarele documente:

a) registrul buletinul posturilor;

b) registrul de procese-verbale de predare-primire a serviciului, folosit la fiecare post de pază;

c) registrul de procese-verbale de predare-primire a serviciului înarmat, folosit în posturile prevăzute cu pază înarmată;

d) registrul de evidență a accesului persoanelor;

e) registrul de evidență a accesului autovehiculelor, dacă este cazul;

f) registrul de evidență a accesului pe căile ferate uzinale, dacă este cazul;

g) registrul de evidență a mișcării armamentului păstrat la camera de armament;

h) registrul de control;

i) registrul de evenimente;

j) registrul special pentru păstrarea evidenței contractelor de prestări de servicii.

Art. 2. - În situația utilizării sistemului de televiziune cu circuit închis pentru înregistrarea accesului autovehiculelor, registrul prevăzut la art. 1 lit. e) nu este obligatoriu. Perioada de stocare a imaginilor înregistrate este similară perioadei de păstrare a registrului.

Art. 3. - Conducătorul societății specializate în sisteme de alarmare are obligația să înființeze și să completeze registrul special pentru păstrarea evidenței contractelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2k).

Art. 4. - Societățile specializate în sisteme de alarmare și beneficiarii au obligația înființării, completării și păstrării la obiectiv a jurnalului de service al sistemului de alarmare împotriva efracției, utilizând modelul prevăzut în anexa nr. 2l).

Art. 5. - Modelele documentelor specifice folosite în serviciul de pază sunt prevăzute în anexele nr. 2a)-2l).

Art. 6. - Anexele nr. 2a)-2l) fac parte integrantă din prezenta anexă.

 

ANEXA 4

Model - Registrul buletinul posturilor ORGANIZAREA serviciului de pază în ziua de .................... la obiectivul ..................................

Nr. crt.

Numărul și felul postului

Orele de executare a serviciului

Numele și prenumele
personalului de pază care execută serviciul în post

Semnătură

 

La intrarea în post

La ieșirea din post

 

 

 

 

 

ANEXA 5

- Model - Registru de procese-verbale de predare-primire a serviciului PROCES-VERBAL Încheiat astăzi, .........., ora ........, la postul nr. ................. din obiectivul ........................ . Noi, agenții de pază .................................. și ....................., am procedat primul la predarea și secundul la primirea postului după cum urmează:.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Am predat,.................... Am primit,....................

 

 

ANEXA 6

- Model - Registru de procese-verbale de predare-primire a serviciului înarmat PROCES-VERBAL Încheiat astăzi, .................., ora ............, la postul nr. ........ de la obiectivul ............... . Noi, agenții de pază ................................ și ..............................., am procedat primul la predarea și secundul la primirea postului după cum urmează:................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ S-a predat arma ..............., model ................., seria ............ nr. ........., cu ......... cartușe și accesoriile aferente. Mențiuni cu privire la starea tehnică a armamentului și muniției: Am predat,.................... Am primit,....................

 

ANEXA 7

- Model - REGISTRU DE EVIDENȚĂ a accesului persoanelor la obiectivul ...................

Nr. crt.

Numele și prenumele

Seria și numărul actului de
identitate

Destinația

Ora sosirii

Ora plecării

Observații

 

ANEXA 8

Model - REGISTRU DE EVIDENȚĂ a accesului autovehiculelor la obiectivul .

Nr. crt.

Nr. auto

Numele și prenumele
conducătorului auto sau delegatului

Seria și numărul
actului de identitate

Destinația

Ora
sosirii

Ora
plecării

Nr. avizului
sau facturii

Observații

 

ANEXA 9

- Model - REGISTRU DE EVIDENȚĂ a accesului pe căile ferate uzinale la obiectivul .

Nr. crt.

Ora sosirii

Specificația din
scrisoarea de trăsură

Numărul
vagonului/vagoanelor

Existența sigiliului
și starea

Numărul și seria
scrisorii de trăsură

Ora
plecării

Observații

 

ANEXA 10

- Model - REGISTRU DE EVIDENȚĂ a mișcării armamentului Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea: N - numele și prenumele; O - obiectivul la care se află armamentul.

Nr. crt.

Denumirea și seria armei

Nr. de
cartușe
alocate

Data și ora
primirii

N

Semnătura de primire

Data și ora
restituirii

N

Semnătura
persoanei căreia i se restituie

O

Observații

 

 

 

 

Nr. crt.

Data și ora controlului

Numele, prenumele și funcția

Constatări

 

 

ANEXA 11

Model - REGISTRU DE CONTROL la obiectivul .

Nr. crt.

Data și numărul
contractului de prestări de servicii

Obiectul
contractului (proiectare,
instalare,
întreținere)

Obiectul de activitate și adresa
obiectivului

Beneficiarul (denumirea și adresa)

Subsisteme
componente (antiefracție,
TVCI, control
acces)

Avizul poliției

Nr. și data
documentului de efectuare a recepției de către
reprezentantul poliției

Observații

 

ANEXA 12

Model - Registru de evenimente RAPORT DE EVENIMENT Nr. .. din . Subsemnatul (Subsemnații), .. .................... . (numele și prenumele).............................................................................. ............................................................................... , în calitate de .......................................................... , (agent de pază, controlor de acces etc.) aflat (aflați) în serviciul de pază la ........................... , (societatea comercială, instituția) postul nr. ., am constatat că: Astăzi, ............... .., la ora ................ .., numitul (numiții)........................................................................................................................... ............................................................................... ..............................................., a (au) fost surprins (surprinși) în timp ce .............................................................................................................. (se vor descrie fapta comisă, bunurile recuperate și măsurile luate în legătură cu acestea).............................................................................. ............................................................................... ............................................................................... . Cazul a fost sesizat la ................................................................ . (se vor indica instituția și persoana sesizată) Semnătura.

 

ANEXA 13

- Model - REGISTRU SPECIAL pentru păstrarea evidenței contractelor de prestări de servicii la S.C. .. Semnificația coloanei D din tabelul de mai jos este următoarea: D - data încetării raporturilor contractuale și motivul.

Nr. crt.

Data și numărul
contractului de prestări
de servicii

Obiectul contractului (pază, gardă de corp,
transport de valori)

Durata
contractului

Beneficiarul (denumirea și adresa)

Numărul de posturi
prevăzute pe schimburi

Număr de personal
de pază
alocat

D

Observații

 

ANEXA 14

- Model - REGISTRU SPECIAL pentru păstrarea evidenței contractelor la S.C. .........................

 

ANEXA 15

- Model - JURNAL DE SERVICE al sistemului de alarmare împotriva efracției de la S.C. .........................................

Obiectivul .....................................................

Adresa .....................................................

Proiectant S.C. .....................................................

Instalator S.C. .....................................................

Licența ............./T/..... ..... .........

Licența ................../T/............ ............. ...................

Personalul care a realizat instalarea și punerea în funcție:

1. ............................................,

Aviz poliție .................... din........ ......... ..............

2. .............................................,

Aviz poliție ...................... din ....... ...... ........

Personalul care realizează întreținerea:

1. .....................................................,

Aviz poliție .............. din ..... ....... ..........

2. .....................................................,

Aviz poliție ..............din ........ ...... ........

Modalitatea de sesizare a evenimentelor:

telefon ...............

fax ..............................

e-mail ...................................
ANEXA Nr. 3


la normele metodologice Descrierea, culoarea și modelul uniformelor de serviciu ale personalului de pază propriu

Art. 1. -

(1) Uniformele de serviciu sau de protecție se stabilesc de către fiecare angajator, astfel încât, prin croială și culoare, acestea să nu prezinte o asemănare evidentă cu articolele de echipament ale autorităților publice, de natură să creeze confuzii

(2) Descrierea articolelor de echipament este cuprinsă în anexa la planul de pază al unității și se aprobă de unitatea de poliție competentă odată cu avizarea acestuia

(3) Orice modificare ulterioară a articolelor de echipament este supusă aprobării poliției prin refacerea anexei la planul de pază

(4) Articolele de îmbrăcăminte se inscripționează vizibil, pe partea din spate, cu denumirea societății și sintagma „PAZA” sau „SECURITY”, înălțimea caracterelor fiind de minimum 100 mm. Aceeași inscripționare se aplică și pe coifură.

Art. 2. - Articolele de echipament care alcătuiesc uniforma de serviciu și echipamentul de protecție sunt următoarele:

A. uniforma de serviciu:

1. coifură:

- șapcă;

- șepcuță;

- căciulă;

- beretă (basc);

- fes;

Beneficiarul

Societatea licențiată care asigură întreținerea sistemului de
alarmare împotriva efracției

Nr. crt.

Data și ora
sesizării

Evenimentul
tehnic

Persoana care a sesizat
evenimentul

Semnătura

Data și ora
intervenției

Societatea care
realizează
intervenția
tehnică

Numele și prenumele
persoanelor
care realizează
intervenția, nr. avizelor
poliției

Mod de
remediere

Semnătura

 

2. îmbrăcăminte:

- sacou;

- bluzon;

- geacă;

- vestă;

- bluză de protecție împotriva frigului;

- pantalon;

- îmbrăcăminte groasă (scurte matlasate sau îmblănite, hanorace, impermeabile de ploaie, șube, haine de piele etc.);

3. lenjerie:

- cămașă;

- cămașă-bluză cu mânecă lungă sau scurtă;

- tricou;

4. încălțăminte:

- pantofi;

- bocanci;

- ghete;

5. echipament divers:

- cravată;

- fular;

- centură;

- curea;

B. echipamentul de protecție:

- combinezon;

- salopete;

- cizme de cauciuc.

 

ANEXA 16

ROMÂNIA MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE DIRECȚIA DE ORDINE PUBLICĂ LICENȚĂ DE FUNCȚIONARE Nr. ................. din .......................... În conformitate cu art. ............ din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare , în baza Deciziei nr. ......., constatăm că sunt îndeplinite condițiile de aprobare a dreptului ca Societatea Comercială ...................................................................................................................................................................................................................................................................., cu sediul social în ..................................................................................., înmatriculată la oficiul registrului comerțului cu codul unic ........................................................................ și înregistrată sub nr. de ordine .........................................., să efectueze următoarele activități:....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... DIRECTORPerioadă de valabilitate ...................... L.S.Nr. dosar ...................................... Loc timbru sec

ROMÂNIA
MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE
INSPECTORATUL DE POLIȚIE AL JUDEȚULUI .................... (D.G.P.M.B.) Seria ..
Nr. .
Domnul/Doamna ......................... , născut (ă) în
anul ....... ., luna ............, ziua , în ................. .,
CNP ................. ., a absolvit cursurile de calificare
în perioada .... .., organizate de ..................... . din
localitatea ......................... .., fiind ATESTAT (Ă) pentru
exercitarea ocupației de agent de securitate.
Data eliberării ...................................
Nr. de înregistrare ............................
Semnătura titularului.....................

ROMÂNIA
MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE
INSPECTORATUL DE POLIȚIE AL JUDEȚULUI .................... (D.G.P.M.B.) Seria . Nr. .. ATESTAT
În baza prevederilor art. 41 din Legea nr. 333/2003
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția
persoanelor, cu modificările și completările ulterioare,
domnul (doamna).................................... , născut (ă) în anul ........ ., luna ................... ., ziua ....... ., în
localitatea .............................., CNP ...................... .,
a absolvit cursurile de calificare profesională în
perioada ........ ..., organizate de .............................. .
din localitatea ............................. , fiind ATESTAT (Ă) pentru exercitarea ocupației de agent de securitate.
L.S.
Data eliberării ...................................
Nr. de înregistrare ............................
Semnătura titularului.....................

 

ANEXA 17

Tematica programelor de formare profesională de bază și perfecționare

Art. 1. - Planurile tematice pentru ocupația de bază „agent de securitate” vor cuprinde următoarele unități de competență:

A. Unități de competență generale:

1. aplicarea normelor de sănătate și securitate în muncă;

2. aplicarea normelor de protecția mediului;

3. menținerea unor relații de muncă eficace;

B. Unități de competență specifice:

1. gestionarea resurselor materiale din dotarea postului;

2. completarea documentelor specifice serviciului de securitate;

3. asigurarea ordinii de securitate în obiectiv;

4. rezolvarea incidentelor de securitate;

5. asigurarea informării operative privind ordinea de securitate în obiectiv;

6. controlul accesului în obiectiv;

7. asigurarea securității incintelor;

8. desfășurarea intervenției la alarmă.

Art. 2. - Pentru ocupațiile „agent control acces”, „agent de securitate incinte”, „agent gardă de corp”, „agent de intervenție pază și ordine” și „agent transport valori”, planurile tematice se vor elabora cu respectarea standardelor ocupaționale specifice și a tematicii-cadru stabilite de Inspectoratul General al Poliției Române și aprobate de Autoritatea Națională pentru Calificări.

 

ANEXA 18

Modelul atestatului profesional

 

ANEXA 19

 

Modelul ecusonului folosit de personalul de pază DENUMIREA SOCIETĂȚII ECUSON Nr. .... DOMNUL/DOAMNA ........................................................................................... ESTE ANGAJAT (Ă) AL (A) SOCIETĂȚII NOASTRE ÎN FUNCȚIA DE ................................................................................................. ȘI DEȚINE ATESTATUL PROFESIONAL SERIA ......... Nr. .................. ELIBERAT DE ......................... . DIRECTOR NUMELE ÎN CLAR SEMNĂTURA ȘI ȘTAMPILA

ANEXA 20

Norme tehnice privind proiectarea, instalarea, modificarea, monitorizarea, întreținerea și utilizarea sistemelor de alarmare împotriva efracției

Art. 1. - Prezentele norme tehnice se aplică cu ocazia proiectării, instalării, modificării, monitorizării și întreținerii sistemelor de alarmare împotriva efracției de către personalul societăților licențiate și pe timpul utilizării de către beneficiar.

Art. 2. - Configurația sistemelor de protecție mecanofizice și de alarmare împotriva efracției se stabilește în baza analizei de risc și a cerințelor minimale de securitate prevăzute în anexa nr. 1 la normele metodologice.

Art. 3. - Proiectarea aplicațiilor cu sisteme de alarmare împotriva efracției se realizează în scopul asigurării detecției și semnalizării pătrunderii neautorizate, restricționării accesului, supravegherii video și înregistrării imaginilor din zonele de interes, precum și al transmiterii semnalelor către dispeceratele de monitorizare.

Art. 4. -

(1) Pentru obținerea avizului poliției, beneficiarul va depune cererea și proiectul sistemului tehnic la unitatea de poliție competentă

(2) Cererea de solicitare a beneficiarului va cuprinde adresa obiectivului vizat, numărul de telefon/fax, obiectul de activitate, termenul de realizare și societatea care execută lucrarea.

Art. 5. -

(1) Proiectul instalației sistemului de alarmare în caz de efracție se elaborează cu respectarea normativelor pentru instalațiile de curenți slabi și a structurii-cadru prevăzute în prezentele norme tehnice, urmărindu-se ca din caracteristicile proiectării, instalării, funcționării și întreținerii sistemelor de alarmă în caz de efracție să rezulte aplicații cu sisteme care generează un număr minim de alarme false

(2) Aplicațiile cu sisteme de alarmare împotriva efracției se prevăd în funcție de natura și caracteristicile spațiului în care se realizează instalarea și de obligația de a fi conectate sau neconectate la un dispecerat de monitorizare, cu respectarea standardelor europene și naționale de profil ori a altor reglementări tehnice din statele membre ale Uniunii Europene, Turcia sau state membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb care oferă un nivel echivalent de siguranță

(3) Structura-cadru a proiectului tehnic este următoarea:

a) date generale, în care se precizează denumirea, titularul, obiectul de activitate și adresa obiectivului, precum și elaboratorul proiectului;

b) descrierea generală a lucrărilor, în care se menționează amplasamentul obiectivului, subsistemele componente, amenajările și elementele mecanofizice existente, sursele de alimentare cu energie electrică și rețele de comunicații disponibile;

c) memorii tehnice pentru fiecare subsistem component, prin care se justifică modul în care soluțiile tehnice alese răspund cerințelor cadrului legal, în concordanță cu concluziile analizei de risc la securitate fizică;

d) caietele de sarcini pentru execuția lucrărilor, procurarea materialelor și echipamentelor, recepții, teste, probe, verificări, puneri în funcție și exploatarea subsistemelor. Prin caietele de sarcini se descriu elementele tehnice și calitative menționate în piesele desenate, se prezintă informații, precizări și prescripții complementare planșelor, se detaliază caracteristicile și calitățile materialelor folosite, se descriu lucrările care se execută, calitatea și modul de realizare, se stabilesc responsabilități pentru calitățile materialelor și ale lucrărilor, se prevăd măsurile și responsabilitățile privind exploatarea și buna funcționare a sistemelor. Caietele de sarcini cuprind breviarele de calcul prin care se justifică dimensionarea echipamentelor și a elementelor componente, nominalizează planșele aferente proiectului, descriu execuția lucrărilor, stabilesc standardele europene sau naționale de profil, normativele și alte prescripții care trebuie respectate la materiale și execuție, precum și condițiile de recepție;

e) listele cu cantitățile de echipamente și materiale, care cuprind denumirea, tipul, cantitatea, producătorul și furnizorul;

f) tabelul de descriere a zonelor protejate, care va preciza elementul de detecție alocat, indicativul alocat elementului, care trebuie să coincidă cu cel utilizat în planșele desenate, partiția din care face parte, zona protejată și modul de programare a zonei;

g) fișele tehnice ale echipamentelor din componența fiecărui subsistem;

h) piesele desenate, care cuprind:

1. planșa de încadrare în zonă, în care se nominalizează și străzile adiacente;

2. planșe distincte pentru fiecare subsistem component, întocmite la o scară convenabilă, în care se figurează amplasarea fiecărui echipament și element component, utilizând simboluri standardizate sau de firmă, traseele de cabluri aferente subsistemelor, precum și tabloul de alimentare cu energie electrică.

Art. 6. -

(1) Proiectele se întocmesc cu respectarea următoarelor cerințe:

a) un exemplar se predă beneficiarului pe bază de proces-verbal, iar un altul se păstrează la proiectant, în format scris ori electronic, în regim de confidențialitate;

b) se atribuie un cod și se numerotează filele, cu specificarea numărului total de file, în antetul sau subsolul cărora se vor trece codul proiectului, denumirea proiectantului și expresia „document confidențial”

(2) Proiectantul ține evidența proiectelor întocmite într-un registru anume destinat, iar accesul la acestea este permis numai personalului autorizat, cu atribuții profesionale în legătură cu obiectivul în cauză.

Art. 7. - Echipamentele componente utilizate în sistemele de securitate trebuie să fie fabricate conform standardelor europene prevăzute la art. 5 și certificate de laboratoare acreditate într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European.

Art. 8. - Executarea instalațiilor cu sisteme de alarmare împotriva efracției se face cu respectarea proiectelor avizate de poliție.

Art. 9. -

(1) La punerea în funcțiune, instalatorul are obligația asigurării suportului tehnic și a instruirii persoanelor desemnate de beneficiar pentru utilizarea corectă a sistemului, aspect materializat prin încheierea unui document

(2) După punerea în funcțiune a subsistemului de televiziune cu circuit închis, beneficiarul are obligația păstrării software-ului necesar funcționării pe toată durata de viață a echipamentului și/sau perioada de arhivare a imaginilor.

Art. 10. -

(1) La finalizarea sistemului de alarmare împotriva efracției, firma executantă predă în mod obligatoriu beneficiarului utilizator următoarele documente:

a) proiectul și avizul poliției;

b) instrucțiunile de utilizare a sistemului de alarmare;

c) software-ul necesar funcționării fiecărui echipament instalat și documentele care atestă instruirea personalului utilizator desemnat de beneficiar;

d) jurnalul de service al sistemului de alarmare împotriva efracției

(2) În jurnalul de service al sistemului de alarmare împotriva efracției se consemnează toate persoanele care au participat la instalarea și punerea în funcțiune a sistemului de alarmare împotriva efracției, iar ulterior evenimentele tehnice survenite în funcționare, în ordine cronologică

(3) Păstrarea jurnalului se face de către beneficiarul utilizator, la acesta având acces personalul abilitat al firmei licențiate care asigură service-ul

(4) Este obligatorie consemnarea în jurnalul de service a tuturor intervențiilor tehnice în sistem, inclusiv de programare, menționându-se data și ora apariției defectului, data și ora remedierii, componentele reparate ori înlocuite, persoanele care au executat lucrarea, avizul acestora, semnătura specialistului și a beneficiarului

(5) Reviziile tehnice periodice includ toate operațiunile necesare pentru menținerea în stare de funcționare a subsistemelor tehnice instalate la parametrii proiectați, iar frecvența acestora se stabilește de beneficiar, în funcție de riscurile la adresa securității fizice și a mediului ambient, însă cel puțin o revizie pe semestru.

Art. 11. - Beneficiarii sistemelor de alarmare împotriva efracției au obligația individualizării codurilor de acces în sistem ale personalului utilizator și a schimbării periodice a acestora.

Art. 12. -

(1) Personalul tehnic implicat în activitatea de proiectare, instalare, modificare sau întreținere a sistemelor de alarmare împotriva efracției înștiințează beneficiarul despre eventualele vicii de funcționare

(2) Societățile specializate în sisteme de alarmare împotriva efracției cu obligații contractuale de asigurare a întreținerii sau a garanției sistemelor trebuie să dispună de un serviciu tehnic adecvat pentru a remedia defecțiunile semnalate în cel mult 24de ore de la primirea sesizării beneficiarului.

Art. 13. - În situația în care sistemul necesită modificări ca urmare a reconfigurării sau a schimbării destinației spațiilor, în sensul diminuării numărului componentelor prevăzute în proiectul avizat inițial, beneficiarul depune la unitatea de poliție proiectul adaptat pentru eliberarea unui nou aviz.